skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 138  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#1050;&#1086;&#1075;&#1076;&#1072; &#1103;&#1079;&#1099;&#1082;&#1080; &#1074; &#1086;&#1075;&#1085;&#1077; : &#1086;&#1089;&#1087;&#1072;&#1088;&#1080;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1103;&#1079;&#1099;&#1082;&#1086;&#1074;&#1099;&#1093; &#1088;&#1077;&#1078;&#1080;&#1084;&#1086;&#1074; &#1082;&#1072;&#1082; &#1074;&#1099;&#1079;&#1086;&#1074; &#1073;&#1072;&#1083;&#1072;&#1085;&#1089;&#1091; &#1074; &#1084;&#1077;&#1078;&#1101;&#1090;&#1085;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1093; &#1086;&#1090;&#1085;&#1086;&#1096;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;&#1093; / &#1053;.&#1042;. &#1041;&#1086;&#1088;&#1080;&#1089;&#1086;&#1074;&#1072;<br>Kogda i&#65056;a&#65057;zyki v ogne : osparivanie i&#65056;a&#65057;zykovykh rezhimov kak vyzov balansu v mezhe&#775;tnicheskikh otnoshenii&#65056;a&#65057;kh / N.V. Borisova.
Material Type:
Book
Add to My workspace
2
&#1064;&#1072;&#1093;&#1090;&#1080;&#1085;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1087;&#1088;&#1086;&#1094;&#1077;&#1089;&#1089; 1928 &#1075;. : &#1087;&#1086;&#1076;&#1075;&#1086;&#1090;&#1086;&#1074;&#1082;&#1072;, &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1076;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;, &#1080;&#1090;&#1086;&#1075;&#1080; / [&#1088;&#1077;&#1076;. &#1082;&#1086;&#1083;&#1083;&#1077;&#1075;&#1080;&#1103;: &#1057;.&#1040;. &#1050;&#1088;&#1072;&#1089;&#1080;&#1083;&#1100;&#1085;&#1080;&#1082;&#1086;&#1074;, ... et al.]<br>Shakhtinskii&#774; prot&#65056;s&#65057;ess 1928 g. : podgotovka, provedenie, itogi / [red. kollegii&#65056;a&#65057;: S.A. Krasil&#697;nikov ...i dr.].
Material Type:
Book
Add to My workspace

Шахтинский процесс 1928 г. : подготовка, проведение, итоги / [ред. коллегия: С.А. Красильников, ... et al.]
Shakhtinskiĭ prot︠s︡ess 1928 g. : podgotovka, provedenie, itogi / [red. kollegii︠a︡: S.A. Krasilʹnikov ...i dr.].

Москва : РОССПЭН, 2011- Moskva : ROSSPĖN, Fond "Prezidentskiĭ t︠s︡entr B.N. Elʹt︠s︡ina", 2011-

Check library holdings

3
&#1051;&#1102;&#1076;&#1080; &#1076;&#1088;&#1103;&#1093;&#1083;&#1099;&#1077;, &#1073;&#1086;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1077;, &#1091;&#1073;&#1086;&#1075;&#1080;&#1077; &#1074; &#1052;&#1086;&#1089;&#1082;&#1074;&#1077; XVIII &#1074;&#1077;&#1082;&#1072; / &#1053;.&#1042;. &#1050;&#1086;&#1079;&#1083;&#1086;&#1074;&#1072;<br>Li&#65056;u&#65057;di dri&#65056;a&#65057;khlye, bol&#697;nye, ubogie v Moskve XVIII veka / N.V. Kozlova.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII века / Н.В. Козлова
Li︠u︡di dri︠a︡khlye, bolʹnye, ubogie v Moskve XVIII veka / N.V. Kozlova.

Козлова, Н. В. (Наталья Вадимовна) N. V Kozlova, (Natalʹi︠a︡ Vadimovna)

Москва : РОССПЭН, 2010 Moskva : ROSSPĖN, 2010.

Check library holdings

4
&#1055;&#1086;&#1094;&#1077;&#1083;&#1091;&#1081; &#1095;&#1077;&#1088;&#1077;&#1079; &#1086;&#1082;&#1077;&#1072;&#1085; : "&#1041;&#1086;&#1083;&#1100;&#1096;&#1072;&#1103; &#1090;&#1088;&#1086;&#1081;&#1082;&#1072;" &#1074; &#1089;&#1074;&#1077;&#1090;&#1077; &#1083;&#1080;&#1095;&#1085;&#1099;&#1093; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1074;, 1941-1945 &#1075;&#1075;. / &#1048;.&#1042;. &#1041;&#1099;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;<br>Pot&#65056;s&#65057;elui&#774; cherez okean : "Bol&#697;shai&#65056;a&#65057; troi&#774;ka" v svete lichnykh kontaktov, 1941-1945 gg. / I.V. Bystrova.
Material Type:
Book
Add to My workspace
5
&#1055;&#1086;&#1083;&#1080;&#1090;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1103; &#1074; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1077;&#1082;&#1089;&#1090;&#1077; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1093;&#1086;&#1076;&#1085;&#1086;&#1081; &#1101;&#1087;&#1086;&#1093;&#1080; &#1074; &#1056;&#1086;&#1089;&#1089;&#1080;&#1080; / &#1071;.&#1040;. &#1055;&#1083;&#1103;&#1081;&#1089;<br>Politologii&#65056;a&#65057; v kontekste perekhodnoi&#774; e&#775;pokhi v Rossii / I&#65056;A&#65057;.A. Pli&#65056;a&#65057;i&#774;s.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Политология в контексте переходной эпохи в России / Я.А. Пляйс
Politologii︠a︡ v kontekste perekhodnoĭ ėpokhi v Rossii / I︠A︡.A. Pli︠a︡ĭs.

Пляйс, Я. A. (Яков Андреевич) I︠A︡. A Pli︠a︡ĭs, (I︠A︡kov Andreevich)

Москва : РОССПЭН, 2009 Moskva : ROSSPĖN, 2009.

Check library holdings

6
Vvedenie v filosofskui&#65056;u&#65057; i pedagogicheskui&#65056;u&#65057; antropologii&#65056;u&#65057; : raboty 1981-1996 godov / P.G. Shchedrovit&#65056;s&#65057;kii&#774;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Vvedenie v filosofskui︠u︡ i pedagogicheskui︠u︡ antropologii︠u︡ : raboty 1981-1996 godov / P.G. Shchedrovit︠s︡kiĭ.

P. G Shchedrovit︠s︡kiĭ, (Petr G.), 1958- author.

Moskva : ROSSPĖN, 2018.

Check library holdings

7
&#1069;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1084;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1072;&#1103; &#1080;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1103; &#1056;&#1086;&#1089;&#1089;&#1080;&#1080; &#1089; &#1076;&#1088;&#1077;&#1074;&#1085;&#1077;&#1081;&#1096;&#1080;&#1093; &#1074;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085; &#1076;&#1086; 1917 &#1075;. : &#1101;&#1085;&#1094;&#1080;&#1082;&#1083;&#1086;&#1087;&#1077;&#1076;&#1080;&#1103; &#1074; &#1076;&#1074;&#1091;&#1093; &#1090;&#1086;&#1084;&#1072;&#1093; / &#1088;&#1077;&#1076;&#1072;&#1082;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1085;&#1072;&#1103; &#1082;&#1086;&#1083;&#1083;&#1077;&#1075;&#1080;&#1103;, &#1040;.&#1048;. &#1040;&#1082;&#1089;&#1077;&#1085;&#1086;&#1074; ... [et al.]<br>E&#775;konomicheskai&#65056;a&#65057; istorii&#65056;a&#65057; Rossii s drevnei&#774;shikh vremen do 1917 g. : e&#775;nt&#65056;s&#65057;iklopedii&#65056;a&#65057; v dvukh tomakh / redakt&#65056;s&#65057;ionnai&#65056;a&#65057; kollegii&#65056;a&#65057;, A.I. Aksenov ... [et al.].
Material Type:
Book
Add to My workspace
8
T&#1088;&#1080; &#1074;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080; &#1056;&#1086;&#1089;&#1089;&#1080;&#1080; : o&#1073;&#1097;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086; &#1080; &#1075;&#1086;&#1089;&#1091;&#1076;&#1072;&#1088;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086; &#1074; &#1087;&#1088;&#1086;&#1096;&#1083;&#1086;&#1084;, &#1085;&#1072;&#1089;&#1090;&#1086;&#1103;&#1097;&#1077;&#1084;, &#1073;&#1091;&#1076;&#1091;&#1097;&#1077;&#1084; / &#1042;&#1083;&#1072;&#1076;&#1080;&#1084;&#1080;&#1088; &#1055;&#1072;&#1089;&#1090;&#1091;&#1093;&#1086;&#1074;<br>Tri vremeni Rossii : obshchestvo i gosudarstvo v proshlom, nastoi&#65056;a&#65057;shchem, budushchem / Vladimir Pastukhov.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tри времени России : oбщество и государство в прошлом, настоящем, будущем / Владимир Пастухов
Tri vremeni Rossii : obshchestvo i gosudarstvo v proshlom, nastoi︠a︡shchem, budushchem / Vladimir Pastukhov.

Vladimir Pastukhov, author.

Moskva : POLIS : ROSSPĖN, 1994. Moсква : ПОЛИС : РOССПЭН, 1994

Check library holdings

9
"&#1050;&#1088;&#1091;&#1096;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1082;&#1091;&#1084;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;", &#1080;&#1083;&#1080;, &#1054;&#1076;&#1086;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1089;&#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1079;&#1085;&#1086;&#1074; : &#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1086;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1092;&#1080;&#1083;&#1086;&#1089;&#1086;&#1092;&#1089;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086; &#1087;&#1088;&#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1072;&#1085;&#1089;&#1090;&#1074;&#1072; &#1074; &#1056;&#1086;&#1089;&#1089;&#1080;&#1080; / &#1042;&#1083;&#1072;&#1076;&#1080;&#1084;&#1080;&#1088; &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1086;&#1088;<br>"Krushenie kumirov", ili, Odolenie soblaznov : stanovlenie filosofskogo prostranstva v Rossii / Vladimir Kantor.
Material Type:
Book
Add to My workspace

"Крушение кумиров", или, Одоление соблазнов : становление философского пространства в России / Владимир Кантор
"Krushenie kumirov", ili, Odolenie soblaznov : stanovlenie filosofskogo prostranstva v Rossii / Vladimir Kantor.

Кантор, В. К. (Владимир Карлович) V. K Kantor, (Vladimir Karlovich)

Москва : РОССПЭН, 2011 Moskva : ROSSPĖN, 2011.

Check library holdings

10
&#1050;&#1091;&#1083;&#1100;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1080; &#1074;&#1083;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100; &#1074; &#1057;&#1057;&#1057;&#1056; 1920-1950-&#1077; &#1075;&#1086;&#1076;&#1099; : &#1052;&#1072;&#1090;&#1077;&#1088;&#1080;&#1072;&#1083;&#1099; IX &#1084;&#1077;&#1078;&#1076;&#1091;&#1085;&#1072;&#1088;&#1086;&#1076;&#1085;&#1086;&#1081; &#1085;&#1072;&#1091;&#1095;&#1085;&#1086;&#1081; &#1082;&#1086;&#1085;&#1092;&#1077;&#1088;&#1077;&#1085;&#1094;&#1080;&#1080; &#1057;&#1072;&#1085;&#1082;&#1090;-&#1055;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088;&#1073;&#1091;&#1088;&#1075;, 24-26 &#1086;&#1082;&#1090;&#1103;&#1073;&#1088;&#1103; 2016 &#1075;. / &#1042;&#1077;&#1076;&#1091;&#1097;&#1080;&#1081; &#1088;&#1077;&#1076;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1088; &#1053;.&#1040;. &#1042;&#1086;&#1083;&#1099;&#1085;&#1095;&#1080;&#1082;<br>Kul&#697;tura i vlast&#697; v SSSR 1920-1950-e gody : Materialy IX mezhdunarodnoi&#774; nauchnoi&#774; konferent&#65056;s&#65057;ii Sankt-Peterburg, 24-26 okti&#65056;a&#65057;bri&#65056;a&#65057; 2016 g. / Vedushchii&#774; redaktor N.A. Volynchik.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Results 1 - 10 of 138  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Purchase a copy  (134)
 2. Request to Reading Room  (89)
 3. Refine further open sub menu

Material type 

 1. Books  (136)
 2. Journals  (2)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1998  (9)
 2. 1998To2003  (9)
 3. 2004To2010  (26)
 4. 2011To2015  (41)
 5. After 2015  (54)
 6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait