skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 138  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#1048;&#1083;&#1100;&#1093;&#1072;&#1084; &#1040;&#1083;&#1080;&#1077;&#1074; : &#1087;&#1086;&#1088;&#1090;&#1088;&#1077;&#1090; &#1087;&#1088;&#1077;&#1079;&#1080;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1072; &#1085;&#1072; &#1092;&#1086;&#1085;&#1077; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085; / &#1069;&#1083;&#1100;&#1084;&#1080;&#1088;&#1072; &#1040;&#1093;&#1091;&#1085;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;<br>Il&#697;kham Aliev : portret prezidenta na fone peremen / E&#775;l&#697;mira Akhundova.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ильхам Алиев : портрет президента на фоне перемен / Эльмира Ахундова
Ilʹkham Aliev : portret prezidenta na fone peremen / Ėlʹmira Akhundova.

Ахундова, Эльмира, author Ėlʹmira Akhundova, author.

Moskva : ROSSPĖN, 2016. Москва : РОССПЭН, 2016

Check library holdings

2
&#1048;&#1089;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1089;&#1087;&#1080;&#1088;&#1072;&#1083;&#1077;&#1081; &#1101;&#1074;&#1086;&#1083;&#1102;&#1094;&#1080;&#1080; &#1088;&#1086;&#1089;&#1089;&#1080;&#1081;&#1089;&#1082;&#1086;&#1081; &#1101;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1084;&#1080;&#1082;&#1080; &#1080; &#1089;&#1086;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1091;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1081;&#1089;&#1090;&#1074;&#1072; / A.&#1048;. A&#1084;&#1086;&#1089;&#1086;&#1074;<br>Issledovanie spiralei&#774; &#279;voli&#65056;u&#65057;t&#65056;s&#65057;ii rossii&#774;skoi&#774; &#279;konomiki i sot&#65056;s&#65057;ial&#697;nogo ustroi&#774;stva / A.I. Amosov.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Исследование спиралей эволюции российской экономики и социального устройства / A.И. Aмосов
Issledovanie spiraleĭ ėvoli︠u︡t︠s︡ii rossiĭskoĭ ėkonomiki i sot︠s︡ialʹnogo ustroĭstva / A.I. Amosov.

A. I Amosov, (Aleksandr Ilʹich), author.

Moskva : ROSSPĖN, 2016. Moсква : РОССПЭН, 2016

Check library holdings

3
&#1040;&#1090;&#1086;&#1084;&#1085;&#1099;&#1081; &#1087;&#1088;&#1086;&#1077;&#1082;&#1090; &#1074; &#1082;&#1086;&#1086;&#1088;&#1076;&#1080;&#1085;&#1072;&#1090;&#1072;&#1093; &#1089;&#1090;&#1072;&#1083;&#1080;&#1085;&#1089;&#1082;&#1086;&#1081; &#1101;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1084;&#1080;&#1082;&#1080; / &#1045;&#1074;&#1075;&#1077;&#1085;&#1080;&#1081; &#1040;&#1088;&#1090;&#1077;&#1084;&#1086;&#1074;<br>Atomnyi&#774; proekt v koordinatakh stalinskoi&#774; e&#775;konomiki / Evgenii&#774; Artemov.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Атомный проект в координатах сталинской экономики / Евгений Артемов
Atomnyĭ proekt v koordinatakh stalinskoĭ ėkonomiki / Evgeniĭ Artemov.

E. T. Artemov, author.

Moskva : ROSSPĖN, 2017. Москва : РОССПЭН, 2017

Check library holdings

4
&#1069;&#1087;&#1086;&#1093;&#1072; &#1089;&#1090;&#1072;&#1083;&#1080;&#1085;&#1080;&#1079;&#1084;&#1072; &#1074; &#1050;&#1099;&#1088;&#1075;&#1099;&#1079;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1077; &#1074; &#1095;&#1077;&#1083;&#1086;&#1074;&#1077;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086;&#1084; &#1080;&#1079;&#1084;&#1077;&#1088;&#1077;&#1085;&#1080;&#1080; / &#1064;&#1072;&#1081;&#1099;&#1088;&#1082;&#1091;&#1083; &#1041;&#1072;&#1090;&#1099;&#1088;&#1073;&#1072;&#1077;&#1074;&#1072;<br>E&#775;pokha stalinizma v Kyrgyzstane v chelovecheskom izmerenii / Shai&#774;yrkul Batyrbaeva.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Эпоха сталинизма в Кыргызстане в человеческом измерении / Шайыркул Батырбаева
Ėpokha stalinizma v Kyrgyzstane v chelovecheskom izmerenii / Shaĭyrkul Batyrbaeva.

Батырбаева, Ш. Д Sh. D Batyrbaeva

Москва : РОССПЭН : Президентский центр Б.Н. Ельцина, 2010 Moskva : ROSSPĖN : Prezidentskiĭ t︠s︡entr B.N. Elʹt︠s︡ina, 2010.

Check library holdings

5
&#1050;&#1086;&#1075;&#1076;&#1072; &#1103;&#1079;&#1099;&#1082;&#1080; &#1074; &#1086;&#1075;&#1085;&#1077; : &#1086;&#1089;&#1087;&#1072;&#1088;&#1080;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1103;&#1079;&#1099;&#1082;&#1086;&#1074;&#1099;&#1093; &#1088;&#1077;&#1078;&#1080;&#1084;&#1086;&#1074; &#1082;&#1072;&#1082; &#1074;&#1099;&#1079;&#1086;&#1074; &#1073;&#1072;&#1083;&#1072;&#1085;&#1089;&#1091; &#1074; &#1084;&#1077;&#1078;&#1101;&#1090;&#1085;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1093; &#1086;&#1090;&#1085;&#1086;&#1096;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;&#1093; / &#1053;.&#1042;. &#1041;&#1086;&#1088;&#1080;&#1089;&#1086;&#1074;&#1072;<br>Kogda i&#65056;a&#65057;zyki v ogne : osparivanie i&#65056;a&#65057;zykovykh rezhimov kak vyzov balansu v mezhe&#775;tnicheskikh otnoshenii&#65056;a&#65057;kh / N.V. Borisova.
Material Type:
Book
Add to My workspace
6
&#278;nt&#65056;s&#65057;iklopedii&#65056;a&#65057; izgnanii&#774; : deportat&#65056;s&#65057;ii&#65056;a&#65057;, prinuditel&#697;noe vyselenie i &#279;tnicheskai&#65056;a&#65057; chistka v Evrope v XX veke / redakt&#65056;s&#65057;ionnai&#65056;a&#65057; kollegii&#65056;a&#65057; Detlef Brandes, Kholm Zundkhaussen, Shtefan Trebst, pri uchastii Kristiny Kai&#774;zerovoi&#774;, Kshishtofa Rukhnevicha, otvetsvennyi&#774; redaktor Dmitrii&#774; Meshkov.
Material Type:
Book
Add to My workspace
7
&#1055;&#1086;&#1094;&#1077;&#1083;&#1091;&#1081; &#1095;&#1077;&#1088;&#1077;&#1079; &#1086;&#1082;&#1077;&#1072;&#1085; : "&#1041;&#1086;&#1083;&#1100;&#1096;&#1072;&#1103; &#1090;&#1088;&#1086;&#1081;&#1082;&#1072;" &#1074; &#1089;&#1074;&#1077;&#1090;&#1077; &#1083;&#1080;&#1095;&#1085;&#1099;&#1093; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1074;, 1941-1945 &#1075;&#1075;. / &#1048;.&#1042;. &#1041;&#1099;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;<br>Pot&#65056;s&#65057;elui&#774; cherez okean : "Bol&#697;shai&#65056;a&#65057; troi&#774;ka" v svete lichnykh kontaktov, 1941-1945 gg. / I.V. Bystrova.
Material Type:
Book
Add to My workspace
8
"&#1050;&#1086;&#1084;&#1084;&#1091;&#1085;&#1080;&#1079;&#1084; &#1085;&#1077; &#1079;&#1072; &#1075;&#1086;&#1088;&#1072;&#1084;&#1080;" : &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1099; &#1073;&#1091;&#1076;&#1091;&#1097;&#1077;&#1075;&#1086; &#1091; &#1074;&#1083;&#1072;&#1089;&#1090;&#1080; &#1080; &#1085;&#1072;&#1089;&#1077;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1057;&#1057;&#1057;&#1056; &#1085;&#1072; &#1088;&#1091;&#1073;&#1077;&#1078;&#1077; 1950-1960-&#1093; &#1075;&#1086;&#1076;&#1086;&#1074; / &#1040;&#1083;&#1077;&#1082;&#1089;&#1072;&#1085;&#1076;&#1088; &#1060;&#1086;&#1082;&#1080;&#1085;<br>"Kommunizm ne za gorami" : obrazy budushchego u vlasti i naselenii&#65056;a&#65057; SSSR na rubezhe 1950-1960-kh godov / Aleksandr Fokin.
Material Type:
Book
Add to My workspace
9
&#1040;&#1085;&#1090;&#1080;&#1095;&#1085;&#1099;&#1077; &#1079;&#1086;&#1083;&#1086;&#1090;&#1099;&#1077; &#1084;&#1086;&#1085;&#1077;&#1090;&#1099; &#1074; &#1089;&#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080;&#1080; &#1043;&#1086;&#1089;&#1091;&#1076;&#1072;&#1088;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1080;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086; &#1084;&#1091;&#1079;&#1077;&#1103; : &#1086;&#1090; &#1072;&#1085;&#1090;&#1080;&#1095;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1076;&#1086; &#1042;&#1080;&#1079;&#1072;&#1085;&#1090;&#1080;&#1080; / &#1053;.&#1040;. &#1060;&#1088;&#1086;&#1083;&#1086;&#1074;&#1072;<br>Antichnye zolotye monety v sobranii Gosudarstvennogo istoricheskogo muzei&#65056;a&#65057; : ot antichnosti do Vizantii / N.A. Frolova.
Material Type:
Book
Add to My workspace
10
&#1048;&#1079;&#1073;&#1088;&#1072;&#1085;&#1085;&#1086;&#1077; : &#1074; &#1076;&#1074;&#1091;&#1093; &#1090;&#1086;&#1084;&#1072;&#1093; / &#1045;&#1082;&#1072;&#1090;&#1077;&#1088;&#1080;&#1085;&#1072; &#1043;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;&#1074;&#1072;<br>Izbrannoe : v dvukh tomakh / Ekaterina Genieva.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Избранное : в двух томах / Екатерина Гениева
Izbrannoe : v dvukh tomakh / Ekaterina Genieva.

E. I︠U︡ Genieva, (Ekaterina I︠U︡rʹevna), author.

Moskva : ROSSPĖN, 2017. Москва : РОССПЭН, 2017

Check library holdings

Results 1 - 10 of 138  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Purchase a copy  (134)
 2. Request to Reading Room  (89)
 3. Refine further open sub menu

Material type 

 1. Books  (136)
 2. Journals  (2)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1998  (9)
 2. 1998To2003  (9)
 3. 2004To2010  (26)
 4. 2011To2015  (41)
 5. After 2015  (54)
 6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait