skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 21  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 next page
Refined by: language: Burmese remove access option: Purchase a copy remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Samuiṅʿʺ ʾa cañʿ ʾa lā krīʺ māʺ so Tarutʿ Mranʿ mā khyacʿ kraññʿ reʺ kharīʺ.

Ranʿ kunʿ : Pranʿ krāʺ reʺ vanʿ krīʺ ṭhāna, 1991.

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

ʾA pha tuiṅʿʺ praññʿ krīʺ ʾa tvakʿ lvamʿʺ teʺ / Ranʿ kunʿ Bha Chve.

Bha Chve, Ranʿ kunʿ, 1916-1986.

Ranʿ kunʿ : Padesa rajā cā pe phranʿʿ khyī reʺ, 1971.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ta rutʿ tuiṅʿʺ raṅʿʺ sāʺ ruiʺ rā puṃ praṅʿ myāʺ / Laṅʿʺ Thvanʿʺ.

Laṅʿʺ Thvanʿʺ.

Ranʿ kunʿ : Soʿka cā pe, 2002.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

ʾA laṃ ma lhai ca tamʿʺ / Chang-Lin and Shu-Yang; Lū thu Cinʿ Vaṅʿʺ (Vaṅʿʺ Joʿ) mranʿ mā pranʿ saññʿ.

Lin Chang, author.

Ranʿ kunʿ : Saṅʿʺ cā pe, 2012.

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ta rutʿ lū myuiʺ tuiʹ e* maṅʿʺ chakʿ samuiṅʿʺ cañʿ chakʿ myāʺ nhaṅʿʹ Ta rutʿ ruiʺ rā kyaṅʿʹ vatʿ dhaleʹ myāʺ / Mraṅʿʹ Thvanʿʺ CBA (Chinese).

Mraṅʿʹ Thvanʿʺ CBA, author.

Ranʿ kunʿ : Yañʿ myuiʺ cā ʾupʿ tuikʿ, 2017.

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

Mranʿ mā Ta rutʿ khyacʿ kraññʿ reʺ samuiṅʿʺ moʿ kvanʿʺ bha bha cacʿ chaṅʿ reʺ / Me mruiʹ Khyacʿ Chve.

Khyacʿ Chve, Me mruiʹ, 1935- author.

Ranʿ kunʿ : Panʿʺ ve ve cā pe, 2012.

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Khetʿ sacʿ ta rutʿ Mranʿ mā chakʿ chaṃ reʺ / Cinʿ Vaṅʿʺ Cinʿ.

Cinʿ Vaṅʿʺ Cinʿ, 1944- author.

Ranʿ kunʿ : Doʿ Ve Ve Mraṅʿʹ, 2014.

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tarupʿ Mranʿ mā nayʿ khrāʺ prassanā myāʺ.

[Ranʿ kunʿ] : [s.n.], [1957]

Check library holdings

9
Material Type:
Book
Add to My workspace

Mranʿ mā praññʿ ʾa reʺ ʾa khaṅʿʺ nhaṅʿ patʿ sakʿ r* Pīkaṅʿʺ redīyui mha ʾa saṃ lvaṅʿʹ khyakʿ myāʺ : 25- 6-67 mha 25-7-67.

Mranʿ mā ʾa saṃ.

[Ranʿ kunʿ] : [Mranʿ mā ʾa saṃ] 1967

Check library holdings

10
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ta rupʿ lū myuiʺ Buddha bhāsā ra hanʿʺ toʿ Phāhīyanʿ kharīʺ cañʿ / ʾA rhaṅʿ Vilāsa bhāsā pranʿ saññʿ.

Ranʿ kunʿ : Haṃsāvatī piṭakatʿ puṃ nhipʿ tuikʿ, 1955.

Check library holdings and other locations

Results 1 - 10 of 21  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 next page

Refine Search Results

Creation date 

From To
 1. Before1966  (3)
 2. 1966To1984  (3)
 3. 1985To2002  (3)
 4. 2003To2012  (7)
 5. After 2012  (5)
 6. Refine further open sub menu

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

 1. Soṅʿʺ Ve Ūʺ
 2. Hla Pe, U
 3. Dharmāloka, Bhikshu.
 4. Vilāsa, ʾA rhaṅʿ.
 5. Cinʿ Vaṅʿʺ, Lū thu.

on this subject:

 1. China
 2. Burma
 3. Guerrillas
 4. Tales
 5. Battles

Searching Remote Databases, Please Wait