skip to main content
Show Results with:

8 results  for Everything in this catalogue

Refined by: subject: China remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#22823;&#36951;&#22336;&#20445;&#25252;&#34892;&#21160;&#36319;&#36394;&#30740;&#31350; / &#20013;&#22269;&#25991;&#21270;&#36951;&#20135;&#30740;&#31350;&#38498;&#32534;&#33879; = Tracking on the large archaeological site protection scheme / by Chinese Academy of Cutltural Heritage<br>Da yi zhi bao hu xing dong gen zong yan jiu / Zhongguo wen hua yi chan yan jiu yuan bian zhu = Tracking on the large archaeological site protection scheme / by Chinese Academy of Cutltural Heritage.
Material Type:
Book
Add to My workspace
2
&#28814;&#40644;&#25991;&#21270;&#30740;&#31350;&#19995;&#20070; / &#21016;&#19996;&#21319;&#33879; ; &#24191;&#24030;&#28814;&#40644;&#25991;&#21270;&#30740;&#31350;&#20250;&#32534; ; &#40857;&#24314;&#23433;&#20027;&#32534;<br>Yan Huang wen hua yan jiu cong shu / Liu Dongsheng zhu ; Guangzhou yan huang wen hua yan jiu hui bian ; Long Jian'an zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

炎黄文化研究丛书 / 刘东升著 ; 广州炎黄文化研究会编 ; 龙建安主编
Yan Huang wen hua yan jiu cong shu / Liu Dongsheng zhu ; Guangzhou yan huang wen hua yan jiu hui bian ; Long Jian'an zhu bian.

刘东升, author Dongsheng Liu, author.

Xianggang : Zhongguo ping lun xue shu chu ban she, 2013-2014. 香港 : 中國評論學術出版社, 2013-2014 China Guangzhou.

Check library holdings and other locations

3
&#28023;&#22806;&#20013;&#22269;&#23398;&#35780;&#35770; = China studies review international. 2/ &#20027;&#32534;&#26417;&#25919;&#24800;, &#21103;&#20027;&#32534;&#29579;&#19996;, &#23004;&#36827;<br>Hai wai Zhongguo xue ping lun. 2 China studies review international / zhu bian Zhu Zhenghui, fu zhu bian Wang Dong, Jiang Jin.
Material Type:
Book
Add to My workspace

海外中国学评论 = China studies review international. 2/ 主编朱政惠, 副主编王东, 姜进
Hai wai Zhongguo xue ping lun. 2 China studies review international / zhu bian Zhu Zhenghui, fu zhu bian Wang Dong, Jiang Jin.

上海 : 上海古籍出版社, 2007 Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2007.

Check library holdings

4
&#28023;&#22806;&#20013;&#22269;&#23398;&#35780;&#35770; = China studies review international. 1/ &#20027;&#32534;&#26417;&#25919;&#24800;, &#21103;&#20027;&#32534;&#29579;&#19996;, &#23004;&#36827;<br>Hai wai Zhongguo xue ping lun. 1 China studies review international / zhu bian Zhu Zhenghui, fu zhu bian Wang Dong, Jiang Jin.
Material Type:
Book
Add to My workspace

海外中国学评论 = China studies review international. 1/ 主编朱政惠, 副主编王东, 姜进
Hai wai Zhongguo xue ping lun. 1 China studies review international / zhu bian Zhu Zhenghui, fu zhu bian Wang Dong, Jiang Jin.

上海 : 上海古籍出版社, 2006 Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2006.

Check library holdings

5
&#31206;&#35199;&#22402;&#38517;&#21312; / &#31150;&#32291;&#31206;&#35199;&#22402;&#25991;&#21270;&#30740;&#31350;&#26371;, &#31150;&#32291;&#21338;&#29289;&#39208;&#32232; ; &#31069;&#20013;&#29113;&#20027;&#32232; ; &#24373;&#22862;&#26480;, &#29579;&#21083;&#21103;&#20027;&#32232;<br>Qin xi chui ling qu / Li Xian Qin xi chui wen hua yan jiu hui, Li Xian bo wu guan bian ; Zhu Zhongxi zhu bian ; Zhang Kuijie, Wang Gang fu zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

秦西垂陵區 / 禮縣秦西垂文化研究會, 禮縣博物館編 ; 祝中熹主編 ; 張奎杰, 王剛副主編
Qin xi chui ling qu / Li Xian Qin xi chui wen hua yan jiu hui, Li Xian bo wu guan bian ; Zhu Zhongxi zhu bian ; Zhang Kuijie, Wang Gang fu zhu bian.

禮縣秦西垂文化研究會 Li Xian Qin xi chui wen hua yan jiu hui.

Beijing : Wen wu chu ban she, 2004. 北京 : 文物出版社, 2004

Check library holdings

6
&#19978;&#21338;&#39208;&#34255;&#25136;&#22283;&#26970;&#31481;&#26360;&#30740;&#31350; / &#19978;&#28023;&#22823;&#23416;&#21476;&#20195;&#25991;&#26126;&#30740;&#31350;&#20013;&#24515;, &#28165;&#33775;&#22823;&#23416;&#24605;&#24819;&#25991;&#21270;&#30740;&#31350;&#25152;&#32232; ; &#26417;&#28149;&#28165;, &#24278;&#21517;&#26149;&#22519;&#34892;&#20027;&#32232;<br>Shang bo guan cang Zhan guo Zhu zhu shu yan jiu / Shanghai da xue gu dai wen ming yan jiu zhong xin, Qinghua da xue si xiang wen hua yan jiu suo bian ; Zhu Yuanqing, Liao Mingchun shi xing zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

上博館藏戰國楚竹書研究 / 上海大學古代文明研究中心, 清華大學思想文化研究所編 ; 朱淵清, 廖名春執行主編
Shang bo guan cang Zhan guo Zhu zhu shu yan jiu / Shanghai da xue gu dai wen ming yan jiu zhong xin, Qinghua da xue si xiang wen hua yan jiu suo bian ; Zhu Yuanqing, Liao Mingchun shi xing zhu bian.

上海大學. 古代文明研究中心 Shanghai da xue. Gu dai wen ming yan jiu zhong xin

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2002. 上海 : 上海書店出版社, 2002

Check library holdings

7
&#20013;&#22269;&#24403;&#20195;&#21490;&#30740;&#31350;. &#19968; / &#38889;&#38050;&#20027;&#32534; ; &#21326;&#19996;&#24072;&#33539;&#22823;&#23398;&#20013;&#22269;&#24403;&#20195;&#21490;&#30740;&#31350;&#20013;&#24515;&#32534;<br>Zhongguo dang dai shi yan jiu. 1 / Han Gang zhu bian ; Huadong shi fan da xue Zhongguo dang dai shi yan jiu zhong xin bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中国当代史研究. 一 / 韩钢主编 ; 华东师范大学中国当代史研究中心编
Zhongguo dang dai shi yan jiu. 1 / Han Gang zhu bian ; Huadong shi fan da xue Zhongguo dang dai shi yan jiu zhong xin bian.

北京市 : 九州出版社, 2011 Beijing Shi : Jiuzhou chu ban she, 2011.

Check library holdings

8
&#20841;&#23736;&#20998;&#27835; : &#23416;&#34899;&#24314;&#21046;, &#22294;&#20687;&#23459;&#20659;&#33287;&#26063;&#32676;&#25919;&#27835;, 1945-2000 / &#20313;&#25935;&#29618;&#20027;&#32232;<br>Liang an fen zhi : xue shu jian zhi, tu xiang xuan chuan yu zu qun zheng zhi, 1945-2000 / Yu Minling zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

兩岸分治 : 學術建制, 圖像宣傳與族群政治, 1945-2000 / 余敏玲主編
Liang an fen zhi : xue shu jian zhi, tu xiang xuan chuan yu zu qun zheng zhi, 1945-2000 / Yu Minling zhu bian.

"冷戰時期海峽兩岸的社會與文化"學術研討會 (2008 : 中央研究院近代史研究所) "Leng zhan shi qi hai xia liang an de she hui yu wen hua" xue shu yan tao hui (2008 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)

臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國101 [2012] Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, 2012.

Check library holdings

8 results  for Everything in this catalogue

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

  1. Request to Reading Room  (6)
  2. Purchase a copy  (6)
  3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
  1. Before2004  (1)
  2. 2004To2005  (1)
  3. 2006To2006  (1)
  4. 2007To2011  (2)
  5. After 2011  (3)
  6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait