skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 11  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page
Refined by: language: Burmese remove access option: Purchase a copy remove subject: Burma remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Samuiṅʿʺ ʾa cañʿ ʾa lā krīʺ māʺ so Tarutʿ Mranʿ mā khyacʿ kraññʿ reʺ kharīʺ.

Ranʿ kunʿ : Pranʿ krāʺ reʺ vanʿ krīʺ ṭhāna, 1991.

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Mranʿ mā Ta rutʿ khyacʿ kraññʿ reʺ samuiṅʿʺ moʿ kvanʿʺ bha bha cacʿ chaṅʿ reʺ / Me mruiʹ Khyacʿ Chve.

Khyacʿ Chve, Me mruiʹ, 1935- author.

Ranʿ kunʿ : Panʿʺ ve ve cā pe, 2012.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Khetʿ sacʿ ta rutʿ Mranʿ mā chakʿ chaṃ reʺ / Cinʿ Vaṅʿʺ Cinʿ.

Cinʿ Vaṅʿʺ Cinʿ, 1944- author.

Ranʿ kunʿ : Doʿ Ve Ve Mraṅʿʹ, 2014.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tarupʿ Mranʿ mā nayʿ khrāʺ prassanā myāʺ.

[Ranʿ kunʿ] : [s.n.], [1957]

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

Mracʿ chuṃ prassanā nhaṅʿʹ mranʿ mā ta rutʿ chakʿ chaṃ reʺ / Moṅʿ Moṅʿ Cuiʺ.

Moṅʿ Moṅʿ Cuiʺ, author.

Ranʿ kunʿ : Mahā cā pe, 2016.

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

Mranʿ mā tuiʹ ta rutʿ ranʿ khu khaṃ kā kvayʿ khaiʹ cañʿ ka (suiʹ ma hutʿ) ta rutʿ mranʿ mā cacʿ pvai myāʺ / Soṅʿʺ Ve Ūʺ.

Soṅʿʺ Ve Ūʺ, author.

Ranʿ kunʿ : Mra Ratanā puṃ nhipʿ tuikʿ, 2017.

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ta rupʿ toʿ lhanʿ reʺ nhaṅʿʹ ta rupʿ kvanʿmrūnacʿ pātī / Mao Zedong.

Zedong Mao, 1893-1976.

Pīkaṅʿʺ : Nuiṅʿ ṅaṃ khrāʺ cā pe thvat ve reʺ Ṭhāna, 1966.

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ba māʹ ranʿ sū ta rupʿ phrū / Builʿ Mra Sveʺ.

Mra Sveʺ, Builʿ.

Ranʿ kunʿ : ʾOṅʿ Myuiʺ Cā puṃ nhipʿ tuikʿ, 1961.

Check library holdings

9
Material Type:
Book
Add to My workspace

Mranʿ mā nuiṅʿ ṅaṃ sui′ ta rutʿ phrū kyū″ kyoʿ vaṅʿ rokʿ mhu nhaṅʿ′ Mranʿ mā′ tapʿ ma toʿ e* kyoʿ krā″ so cacʿ chaṅʿ re″ myā″ / Soṅʿ″ Ve Ū″.

Soṅʿʺ Ve Ūʺ.

Ranʿ kunʿ : Mra Ratanā cā pe, 2012.

Check library holdings

10
Material Type:
Book
Add to My workspace

Mranʿ mā praññʿ lamʿ″ ma krī″ nhaṅʿ′ Yūnanʿ praññʿ nayʿ sui′ ʾa pre″ pruiṅʿ pvai krī″ / Cha rā vanʿ Taṅʿ Moṅʿ Kraññʿ.

Taṅʿ Moṅʿ Kraññʿ.

Ranʿ kunʿ : Ya ne′ Mantale″, 2010.

Check library holdings

Results 1 - 10 of 11  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page

Refine Search Results

Searching Remote Databases, Please Wait