skip to main content
Primo Advanced Search
Advanced search    Note: Search terms must be in lower case
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Date range searching is not available for Article, Issue and Archived Website records; nor does it work for Audio records.

1 results  for Everything in this catalogue

Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#3626;&#3639;&#3656;&#3629;&#3626;&#3634;&#3619;-&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617; / &#3585;&#3634;&#3597;&#3592;&#3609;&#3634; &#3649;&#3585;&#3657;&#3623;&#3648;&#3607;&#3614;, &#3624;&#3619;&#3637;&#3608;&#3619;&#3603;&#3660; &#3650;&#3619;&#3592;&#3609;&#3626;&#3640;&#3614;&#3592;&#3609;&#3660;<br>S&#432;&#772;sa&#772;n-singw&#230;&#772;tlo&#796;&#772;m / Ka&#772;nc&#780;hana&#772; K&#230;&#772;othe&#772;p, Si&#772;tho&#796;&#772;n Ro&#772;tc&#780;hanasuphot.
Material Type:
Book
Add to My workspace

สื่อสาร-สิ่งแวดล้อม / กาญจนา แก้วเทพ, ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
Sư̄sān-singwǣtlō̜m / Kānčhanā Kǣothēp, Sīthō̜n Rōtčhanasuphot.

กาญจนา แก้วเทพ, author Kānčhanā Kǣothēp. author.

Krungthēp [Bangkok] : Khō̜ngkān Mēthī Wičhai ʿĀwusō, Fāi Wichākān, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2556 [i.e. 2013] กรุงเทพฯ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว., ๒๕๕๖ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ภาพพิมพ์

Check library holdings

1 results  for Everything in this catalogue

Searching Remote Databases, Please Wait