skip to main content
Show Results with:

6 results  for Everything in this catalogue

Refined by: language: Thai remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#3614;&#3592;&#3609;&#3634;&#3609;&#3640;&#3585;&#3619;&#3617;&#3624;&#3633;&#3614;&#3607;&#3660;&#3619;&#3633;&#3600;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3593;&#3610;&#3633;&#3610;&#3619;&#3634;&#3594;&#3610;&#3633;&#3603;&#3601;&#3636;&#3605;&#3618;&#3626;&#3606;&#3634;&#3609;<br>Photc&#780;hana&#772;nukrom sap ratthasa&#772;t chabap Ra&#772;tchabandittayasatha&#772;n.
Material Type:
Book
Add to My workspace

พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Photčhanānukrom sap ratthasāt chabap Rātchabandittayasathān.

ราชบัณฑิตยสถาน Rātchabandittayasathān (Thailand)

กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 [2013] Krungthēp ... : Rātchabandittayasathān, 2556 [i.e. 2013]

Check library holdings

2
Bon thanon s&#257;i prach&#257;thipatai / Kh&#333;thom &#699;&#256;r&#299;y&#257;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Bon thanon sāi prachāthipatai / Khōthom ʻĀrīyā.

Khōthom ʻĀriyā.

Krungthēp : Sēntœ̄ Phapblikkhēchan, 2522 [1985]

Check library holdings

3
"&#3626;&#3636;&#3607;&#3608;&#3636;" &#3649;&#3621;&#3632; "&#3648;&#3626;&#3619;&#3637;&#3616;&#3634;&#3614;" &#3651;&#3609;&#3611;&#3619;&#3632;&#3623;&#3633;&#3605;&#3636;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3617;&#3639;&#3629;&#3591;&#3652;&#3607;&#3618; = Freedom and rights in Thai political history/ &#3604;&#3619;. &#3608;&#3648;&#3609;&#3624; &#3629;&#3634;&#3616;&#3619;&#3603;&#3660;&#3626;&#3640;&#3623;&#3619;&#3619;&#3603;, &#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;, &#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3609;&#3634;&#3609;&#3634;&#3594;&#3634;&#3605;&#3636;&#3611;&#3619;&#3637;&#3604;&#3637; &#3614;&#3609;&#3617;&#3618;&#3591;&#3588;&#3660;, &#3617;&#3627;&#3634;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3608;&#3619;&#3619;&#3617;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;<br>"Sitthi" l&#230; se&#772;ri&#772;pha&#772;p" nai prawattisa&#772;t ka&#772;nm&#432;&#772;ang Thai = Freedom and rights in Thai political history / Do&#796;&#772;ro&#796;&#772;. Thane&#772;t &#703;A&#772;pho&#772;&#796;nsuwan, Sa&#772;ttra&#772;c&#780;ha&#772;n, Witthaya&#772;lai Na&#772;na&#772;cha&#772;t Pri&#772;di&#772; Phanomyong, Maha&#772;witthaya&#772;lai Thammasa&#772;t.
Material Type:
Book
Add to My workspace
4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang : kamnœ̄t læ khwāmkīeophan kap rabō̜p prachāthipatai / dōi Bunyen Wō̜thō̜ng.

Bunyen Wō̜thō̜ng.

[Bangkok] : Samnak Wičhai, Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2512 [i.e. 1969]

Check library holdings

2 related resources
5
Kabot satha&#772;n ph&#230;&#772;ndin / Phl&#339;&#772;ng Phu&#772;pha&#772;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Kabot sathān phǣndin / Phlœ̄ng Phūphā.

Phlœ̄ng Phūphā, author.

Krungthēp [Bangkok] : Samnakphim Čhāo Phrayā, 2557 [i.e. 2014]

Check library holdings

6
&#3607;&#3657;&#3634;&#3623;&#3624;&#3619;&#3637;&#3626;&#3640;&#3604;&#3634;&#3592;&#3633;&#3609;&#3607;&#3619;&#3660; "&#3649;&#3617;&#3656;&#3627;&#3618;&#3633;&#3623;&#3648;&#3617;&#3639;&#3629;&#3591;" &#3651;&#3588;&#3619;&#3623;&#3656;&#3634;&#3627;&#3621;&#3656;&#3629;&#3609;&#3594;&#3633;&#3656;&#3623;? / &#3626;&#3640;&#3592;&#3636;&#3605;&#3605;&#3660; &#3623;&#3591;&#3625;&#3660;&#3648;&#3607;&#3624;<br>Tha&#772;o Si&#772;suda&#772;c&#780;han "m&#230;&#772;yu&#772;a m&#432;&#772;ang", khraiwa&#772; lo&#772;&#796;n chu&#772;a? / Suc&#780;hit Wongthe&#772;t.
Material Type:
Book
Add to My workspace

ท้าวศรีสุดาจันทร์ "แม่หยัวเมือง" ใครว่าหล่อนชั่ว? / สุจิตต์ วงษ์เทศ
Thāo Sīsudāčhan "mǣyūa mư̄ang", khraiwā lō̜n chūa? / Sučhit Wongthēt.

สุจิตต์ วงษ์เทศ, 1945-, author Sučhit Wongthēt, 1945- author.

[Krungthēp Bangkok] : Samnakphim Drīm Khǣtchœ̄, 2557 [i.e. 2014] กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์ดรีม แคทเชอร์, 2557 [2014]

Check library holdings

6 results  for Everything in this catalogue

Refine Search Results

Searching Remote Databases, Please Wait