skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 42  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: language: Persian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#1580;&#1575;&#1605;&#1593;&#1607;&#8204;&#1588;&#1606;&#1575;&#1587;&#1609; &#1586;&#1606;&#1583;&#1575;&#1606; &#1586;&#1606;&#1575;&#1606; = The sociology of women's prison / &#1586;&#1607;&#1585;&#1575; &#1587;&#1575;&#1583;&#1575;&#1578; &#1605;&#1588;&#1610;&#1585; &#1575;&#1587;&#1578;&#1582;&#1575;&#1585;&#1607;<br>Ja&#772;mi&#703;ah&#697;shina&#772;si&#772;-i zinda&#772;n-i zana&#772;n = The sociology of women's prison / Zahra&#772; Sa&#772;da&#772;t Mushi&#772;r Istikha&#772;rah.
Material Type:
Book
Add to My workspace

جامعه‌شناسى زندان زنان = The sociology of women's prison / زهرا سادات مشير استخاره
Jāmiʿahʹshināsī-i zindān-i zanān = The sociology of women's prison / Zahrā Sādāt Mushīr Istikhārah.

Zahrā Sādāt Mushīr Istikhārah, 1968 or 1969- author. مشير استخاره، زهرا سادات، 1968 or 1969-

Tihrān : Jāmiʿahʹshināsān, 1395 [2016] تهران : جامعه‌شناسان، 1395 [2016]

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Kitābshināsī-ʾi jāmiʿahʹshināsī / tahīyah va tanẓīm-i Manūchihr Ashraf al-Kuttābī.

Manūchihr Ashraf al-Kuttābī

Tihrān : Markaz-i Asnād va Madārik-i ʿIlmī, 1363 [1984]

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

جامعه شناسى تعليم و تربيت(1) / ناديه هشام
Jāmiʿahʹshināsī-i taʿlīm va tarbīyat(1) / Nādiyah Hishām.

هشام، ناديه. 1981 or 1982 Nādiyah Hishām, 1981 or 1982-

Kābul : Nashr-i Vāzhah, 1394 [2015] كابل : نشر واژه، 2015 [1394]

Check library holdings

4
Andi&#772;shah-&#702;i ijtima&#772;&#703;i&#772;-i mutafakkira&#772;n-i Musalma&#772;n : az Khva&#772;jah Niz&#803;a&#772;m al-Mulk ta&#772; Mut&#803;ahhari&#772; / Taqi&#772; A&#772;za&#772;d Armaki&#772;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Andīshah-ʾi ijtimāʿī-i mutafakkirān-i Musalmān : az Khvājah Niẓām al-Mulk tā Muṭahharī / Taqī Āzād Armakī.

Taqī Āzād Armakī

Tihrān : Muʾassasah-i Nashr-i Jihād, 1377 [1998]

Check library holdings

5
A&#772;na&#772;tu&#772;mi&#772;-i ja&#772;mi&#703;ah : muqaddimah&#702;i&#772; bar ja&#772;mi&#703;ah&#697;shina&#772;si&#772;-i ka&#772;r&#697;burdi&#772; / Fara&#772;marz Rafi&#772;&#703;pu&#772;r.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ānātūmī-i jāmiʿah : muqaddimahʾī bar jāmiʿahʹshināsī-i kārʹburdī / Farāmarz Rafīʿpūr.

Farāmarz Rafīʿʹpūr

Tihrān : Shirkat-i Sahāmī-i Intishār, 1378 [1999]

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

Andīshah-ʾi ijtimāʿī-i mutafakkirān-i Musalmān : az Fārābi tā Ibn Khaldūn / Taqī Āzād Armakī.

Taqī Āzād Armakī

Tihrān : Surūsh, 1996.

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Niẓāmātī ijtimāʿī-i Islām.

Ghafūrī, ʿAlī.

[1349 i.e. 1970]

Check library holdings

8
Niga&#772;hi&#772; bih ja&#772;mi&#703;ah&#697;shina&#772;si&#772; : ba&#772; ta&#702;ki&#772;d bar farhang / Parvi&#772;n Sa&#772;zga&#772;ra&#772;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Nigāhī bih jāmiʿahʹshināsī : bā taʾkīd bar farhang / Parvīn Sāzgārā.

Parvīn Sāzgārā

Tihrān : Kavīr, 1377 [1998 or 1999]

Check library holdings

9
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tārīkh-i andīshahʹhā-yi ijtimāʿī dar Islām / Hidāyat Allāh Sutūdah.

Hidāyat Allāh Sutūdah

[Tehran] : Muʾassasah-i Intishārāt-i Āvā-yi Nūr, 1374 [1995 or 1996]

Check library holdings

10
Material Type:
Book
Add to My workspace

Qurʾān, Jāmiʿahʹshināsī, utūpiyā : Qurʾān va ʿaqāyid-i ijtimāʿī / ʿIzzat Allāh Rādmanish.

Rādmanish, ʿIzzat Allāh,, 1942 or 1943-

Tihrān : Mūʾassasah-i Intishārāt-i Amīr Kabīr, 1361 [1982 or 1983]

Check library holdings

Results 1 - 10 of 42  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Request to Reading Room  (34)
 2. Purchase a copy  (27)
 3. Refine further open sub menu

Material type 

 1. Books  (41)
 2. Journals  (1)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1976  (5)
 2. 1976To1983  (5)
 3. 1984To1994  (4)
 4. 1995To1999  (21)
 5. After 1999  (7)
 6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait