skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 75  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: language: Persian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
umīd-i āftābī-i man: nāmahʹhā-yi Aḥmad Shāmlū bih pisarash, Sāmān.
Material Type:
Book
Add to My workspace

umīd-i āftābī-i man: nāmahʹhā-yi Aḥmad Shāmlū bih pisarash, Sāmān.

Aḥmad Shāmlū

Tihrān : Nashr-i Chashmah, 2015.

Check library holdings

2
&#1605;&#1579;&#1604; &#1582;&#1608;&#1606; &#1583;&#1585; &#1585;&#1711;&#8204;&#1607;&#1575;&#1609; &#1605;&#1606; : &#1606;&#1575;&#1605;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;&#1609; &#1575;&#1581;&#1605;&#1583; &#1588;&#1575;&#1605;&#1604;&#1608; &#1576;&#1607; &#1570;&#1610;&#1583;&#1575;<br>Mis&#818;l-i khu&#772;n dar rag&#697;ha&#772;-yi man : na&#772;mah&#697;ha&#772;-yi Ah&#803;mad Sha&#772;mlu&#772; bih A&#772;yida&#772;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

مثل خون در رگ‌هاى من : نامه‌هاى احمد شاملو به آيدا
Mis̲l-i khūn dar ragʹhā-yi man : nāmahʹhā-yi Aḥmad Shāmlū bih Āyidā.

Aḥmad Shāmlū, author. شاملو، احمد

Tihrān : Nashr-i Chashmah, 1394 [2015] تهران : نشر چشمه، 1394 [2015]

Check library holdings

3
&#8207;&#1575;&#1581;&#1605;&#1583; &#1588;&#1575;&#1605;&#1604;&#1608;&#1548; &#1593;&#1705;&#1587; &#1601;&#1608;&#1585;&#1609; /&#8207; &#8207;&#1605;&#1587;&#1593;&#1608;&#1583; &#1582;&#1610;&#1575;&#1605; &#1563; &#1563; &#1608;&#1610;&#1585;&#1575;&#1610;&#1588; &#1608; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1605;&#1548; &#1575;&#1601;&#1588;&#1610;&#1606; &#1583;&#1588;&#1578;&#1609;<br>Ah&#803;mad Sha&#772;mlu&#772;, &#703;aks-i fu&#772;ri&#772; / Mas&#703;u&#772;d Khayya&#772;m ; vi&#772;ra&#772;yish va tanz&#803;i&#772;m-i, Afshi&#772;n Dashti&#772;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

‏احمد شاملو، عکس فورى /‏ ‏مسعود خيام ؛ ؛ ويرايش و تنظيم، افشين دشتى
Aḥmad Shāmlū, ʿaks-i fūrī / Masʿūd Khayyām ; vīrāyish va tanẓīm-i, Afshīn Dashtī.

‏خيام، مسعود Masʿūd Khayyām, author.

Tihrān : Nashr-i Gūshah, 1393 [2014 or 2015] ‏تهران :‏ ‏نشر گوشه،‏ ‏‪1393 [2014 or 2015]‬

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

دىوان فارسى حاتم دهلوى / [حاتم دهلوى] ؛ بکوشش مختار الدىن احمد
Dīvān-i Fārsī-i Ḥātim Dihlavī / [Ḥātim Dihlavī] ; ba-kūshish-i Mukhtār al-Dīn Aḥmad.

Ẓuhūruddīn Ḥātim, 1699-1784 حاتم، ظهور الدىن

Rāmpūr : Kitābkhānah-ʾi Raz̤ā Rāmpūr, 2010. رامپور : کتابخانۀ رضا رامپور، 2010

Check library holdings

5
&#1601;&#1585;&#1607;&#1606;&#1711; &#1588;&#1593;&#1585; &#1588;&#1575;&#1605;&#1604;&#1608; : &#1608;&#1575;&#1688;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;&#1548; &#1705;&#1606;&#1575;&#1610;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;&#1548; &#1575;&#1587;&#1578;&#1593;&#1575;&#1585;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;&#1548; &#1606;&#1605;&#1575;&#1583;&#1607;&#1575; / &#1580;&#1604;&#1575;&#1604; &#1593;&#1576;&#1575;&#1587;&#1609;<br>Farhang-i shi&#703;r-i Sha&#772;mlu&#772; : va&#772;zhah&#697;ha&#772;, kina&#772;yah&#697;ha&#772;, isti&#703;a&#772;rah&#697;ha&#772;, nama&#772;d&#697;ha&#772; / Jala&#772;l &#703;Abba&#772;si&#772;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

فرهنگ شعر شاملو : واژه‌ها، کنايه‌ها، استعاره‌ها، نمادها / جلال عباسى
Farhang-i shiʿr-i Shāmlū : vāzhahʹhā, kināyahʹhā, istiʿārahʹhā, namādʹhā / Jalāl ʿAbbāsī.

Jalāl ʿAbbāsī, 1968 or 1969- عباسى، جلال، 1968 يا 9-

Tihrān : Muʾassasah-ʾi Intishārāt-i Nigāh, 1388 [2009 or 2010] تهران : مؤسسۀ انتشارات نگاه، 1388 [2009 يا 2010]

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tārīk̲h̲-i Fīroz Shāhī / Z̤iyāʾ al-Dīn Baranī ; bih taṣḥīḥ, Sar Sayyid Aḥmad.

Z̤iyāʾ al-Dīn Baranī, active 1284-1356.

ʿAlīgaṛh : Sar Sayyid Akaiḍamī, ʿAlīgaṛh Muslim Yūnīvarsiṭī, 2005.

Check library holdings

3 related resources
7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Āʾīn-i Akbarī / Abūlfaz̤l ʿAllāmī ; bih taṣḥīḥ, Sar Sayyid Aḥmad.

Abū al-Faz̤l ibn Mubārak, 1551-1602.

ʿAlīgaṛh : Sar Sayyid Akaiḍamī, ʿAlīgaṛh Muslim Yūnīvarsiṭī, 2005.

Check library holdings

5 related resources
8
&#1578;&#1575;&#1585;&#1610;&#1582; &#1575;&#1604;&#1601;&#1609; : &#1578;&#1575;&#1585;&#1610;&#1582; &#1607;&#1586;&#1575;&#1585;&#1587;&#1575;&#1604;&#1728; &#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1605; / &#1602;&#1575;&#1590;&#1609; &#1575;&#1581;&#1605;&#1583; &#1578;&#1578;&#1608;&#1609; &#1608; &#1570;&#1589;&#1601; &#1582;&#1575;&#1606; &#1602;&#1586;&#1608;&#1610;&#1606;&#1609; &#1563; &#1605;&#1589;&#1581;&#1581; &#1594;&#1604;&#1575;&#1605; &#1585;&#1590;&#1575; &#1591;&#1576;&#1575;&#1591;&#1576;&#1575;&#1610;&#1609; &#1605;&#1580;&#1583;<br>Ta&#772;ri&#772;kh-i alfi&#772; : ta&#772;ri&#772;kh-i haza&#772;r&#697;sa&#772;lah-&#702;i Isla&#772;m / Qa&#772;zi&#772; Ah&#803;mad Tattavi&#772; va A&#772;s&#803;af Kha&#772;n Qazvi&#772;ni&#772; ; mus&#803;ah&#803;h&#803;ih&#803; Ghula&#772;m Riz&#804;a&#772; T&#803;aba&#772;t&#803;aba&#772;yi&#772; Majd.
Material Type:
Book
Add to My workspace

تاريخ الفى : تاريخ هزارسالۀ اسلام / قاضى احمد تتوى و آصف خان قزوينى ؛ مصحح غلام رضا طباطبايى مجد
Tārīkh-i alfī : tārīkh-i hazārʹsālah-ʾi Islām / Qāzī Aḥmad Tattavī va Āṣaf Khān Qazvīnī ; muṣaḥḥiḥ Ghulām Riz̤ā Ṭabāṭabāyī Majd.

Aḥmad Tattavī, -1588 تتوى،احمد

Tihrān : Intishārāt-i ʿIlmī va Farhangī, 1382 [2003 or 2004] تهران : انتشارات علمى و فرهنگى، 1382 [2003 or 2004]

Check library holdings

9
Ya&#772;d&#697;na&#772;mah-yi nakhusti&#772;n haftah-yi shi&#703;r-i Khu&#772;shah : 24- 28 Shahri&#772;var ma&#772;h 1347 / tahi&#772;yah va tanz&#803;i&#772;m az Ah&#803;mad Sha&#772;mlu&#772;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Yādʹnāmah-yi nakhustīn haftah-yi shiʿr-i Khūshah : 24- 28 Shahrīvar māh 1347 / tahīyah va tanẓīm az Aḥmad Shāmlū.

Tihrān : Gulpūnah, 1377 [1998]

Check library holdings

10
Shina&#772;khtna&#772;mah-&#702;i Ah&#803;mad Sha&#772;mlu&#772; / Java&#772;d Muja&#772;bi&#772;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Shinākhtnāmah-ʾi Aḥmad Shāmlū / Javād Mujābī.

Javād Mujābī

[Tihrān] : Nashr-i Qaṭrah, 1377 [1998]

Check library holdings

Results 1 - 10 of 75  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

  1. Request to Reading Room  (74)
  2. Purchase a copy  (30)
  3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
  1. Before1959  (17)
  2. 1959To1970  (14)
  3. 1971To1983  (18)
  4. 1984To1997  (14)
  5. After 1997  (15)
  6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait