skip to main content
Show Results with:

9 results  for Everything in this catalogue

Refined by: access option: Request to Reading Room remove language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#22799;&#21830;&#35199;&#21608;&#27861;&#21046;&#21490; / &#32993;&#30041;&#20803;, &#39342;&#21331;&#24935;&#33879;<br>Xia shang Xi Zhou fa zhi shi / Hu Liuyuan, Feng Zhuohui zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

夏商西周法制史 / 胡留元, 馮卓慧著
Xia shang Xi Zhou fa zhi shi / Hu Liuyuan, Feng Zhuohui zhu.

胡留元 Liuyuan Hu

Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006. 北京 : 商務印書館, 2006

Check library holdings

2 related resources
2
&#25010;&#25919;&#39636;&#21046;&#26032;&#36208;&#21521; / &#26126;&#23616;&#27491;, &#39640;&#26391;&#20027;&#32232;<br>Xian zheng ti zhi xin zou xiang / Ming Juzheng, Gao Lang zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

憲政體制新走向 / 明局正, 高朗主編
Xian zheng ti zhi xin zou xiang / Ming Juzheng, Gao Lang zhu bian.

Taipei : Xin Taiwan ren wen jiao ji jin hui, Minguo 90 [2001]. 臺北 : 新台灣人文教基金會, 民國90[2001]

Check library holdings

3
&#26377;&#27861;&#19982;&#26080;&#27861; : &#28165;&#20195;&#30340;&#24030;&#21439;&#21046;&#24230;&#21450;&#20854;&#36816;&#20316; / &#39759;&#20809;&#22855;&#33879;<br>You fa yu wu fa : Qing dai de zhou xian zhi du ji qi yun zuo / Wei Guangqi zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

有法与无法 : 清代的州县制度及其运作 / 魏光奇著
You fa yu wu fa : Qing dai de zhou xian zhi du ji qi yun zuo / Wei Guangqi zhu.

魏光奇, 1950- Guangqi Wei, 1950-

北京 : 商務印書館, 2010 Beijing : Shang wu yin shu guan, 2010.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

由張家山漢簡《二年律令》論漢初的繼承制度 / 劉欣寧
You Zhangjiashan Han jian "Er nian lü ling" lun Han chu de ji cheng zhi du / Liu Xinning.

劉欣寧, author Xinning Liu, author.

Taibei : Guo li Taiwan da xue chu ban wei yuan hui, 2007. 臺北 : 國立臺灣大學出版委員會, 2007

Check library holdings

5
&#27665;&#22283;&#21271;&#20140;&#25919;&#24220;&#21046;&#25010;&#21490;&#26009; / &#26446;&#36020;&#36899;&#20027;&#32232;<br>Min guo Beijing zheng fu zhi xian shi liao / Li Guilian zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

民國北京政府制憲史料 / 李貴連主編
Min guo Beijing zheng fu zhi xian shi liao / Li Guilian zhu bian.

李貴連 Guilian Li

Beijing : Xian zhuang shu ju, 2007. 北京 : 線裝書局, 2007

Check library holdings

6
&#25106;&#22196;&#26178;&#26399;&#33274;&#21271;&#22320;&#21312;&#25919;&#27835;&#26696;&#20214;&#21475;&#36848;&#27511;&#21490;. &#31532;1&#36655;&#8764;&#31532;3&#36655; / &#21570;&#33459;&#19978;... [et al.]&#35370;&#21839; ; &#19992;&#24935;&#21531;... [et al.]&#32000;&#37636;<br>Jie yan shi qi Taibei di qu zheng zhi an jian kou shu li shi. Di 1 ji-di 3 ji / L&#252; Fangshang ... [et al.] fang wen ; Qiu Huijun ... [et al.] ji lu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

戒嚴時期臺北地區政治案件口述歷史. 第1輯∼第3輯 / 呂芳上... [et al.]訪問 ; 丘慧君... [et al.]紀錄
Jie yan shi qi Taibei di qu zheng zhi an jian kou shu li shi. Di 1 ji-di 3 ji / Lü Fangshang ... [et al.] fang wen ; Qiu Huijun ... [et al.] ji lu.

呂芳上 Fangshang Lü

Taipei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 88 nian [1999]. 臺北 : 中央研究院近代史研究所, 民國88年[1999]

Check library holdings

2 related resources
7
&#29579;&#24800;&#24022;&#25991;&#38598; / &#29579;&#24800;&#24022;&#33879;<br>Wang Huiyan wen ji / Wang Huiyan.
Material Type:
Book
Add to My workspace

王惠巖文集 / 王惠巖著
Wang Huiyan wen ji / Wang Huiyan.

王惠巖 Huiyan Wang, 1928-

Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu, 2007. 北京 : 中國大百科出版社, 2007

Check library holdings

8
Dictionary of Chinese law and government : Chinese- English / Philip R. Bilancia.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Dictionary of Chinese law and government : Chinese- English / Philip R. Bilancia.

Philip R Bilancia

Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1981.

Check library holdings

9
&#28165;&#26411;&#26032;&#32862;1900-1911 : &#20197;&#34311;&#22577;&#26696;&#28858;&#20013;&#24515; / &#24464;&#20013;&#29020;&#33879;<br>Qing mo xin wen 1900-1911 : yi Su bao an wei zhong xin / Xu Zhongyu zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

清末新聞1900-1911 : 以蘇報案為中心 / 徐中煜著
Qing mo xin wen 1900-1911 : yi Su bao an wei zhong xin / Xu Zhongyu zhu.

徐中煜 Zhongyu Xu

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2010. 上海 : 上海古籍出版社, 2010

Check library holdings

9 results  for Everything in this catalogue

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Shelved in Reading Room  (1)
 2. Purchase a copy  (1)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1999  (1)
 2. 1999To2000  (1)
 3. 2001To2005  (1)
 4. 2006To2007  (4)
 5. After 2007  (2)
 6. Refine further open sub menu

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

 1. Wei, Guangqi, 1950-
 2. Ming, Juzheng.
 3. Liu, Xinning
 4. Lü, Fangshang.
 5. Feng, Zhuohui.

Searching Remote Databases, Please Wait