skip to main content
Show Results with:

3 results  for Everything in this catalogue

Refined by: language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#20315;&#20809;&#28961;&#30433; : &#24343;&#21033;&#23572;&#19968;&#20061;&#19968;0&#24180;&#40857;&#38376;&#32426;&#34892; / &#26597;&#23572;&#26031;&#183;&#20848;&#183;&#24343;&#21033;&#23572;&#33879; ; &#38669;&#22823;&#20026;&#33521;&#25991;&#32534;&#36753;&#25972;&#29702; ; &#29579;&#20234;&#24736;&#20013;&#25991;&#32534;&#36753;&#25972;&#29702; ; &#26446;&#38639;, &#29579;&#20234;&#24736;&#35793;<br>Fo guang wu jin : Fulier yi jiu yi ling nian Longmen ji xing / Chaersi Lan Fulier zhu ; Huo Dawei Ying wen bian ji zheng li ; Wang Yiyou Zhong wen bian ji zheng li ; Li Wen, Wang Yiyou yi.
Material Type:
Book
Add to My workspace

佛光無盡 : 弗利尔一九一0年龙门纪行 / 查尔斯·兰·弗利尔著 ; 霍大为英文编辑整理 ; 王伊悠中文编辑整理 ; 李雯, 王伊悠译
Fo guang wu jin : Fulier yi jiu yi ling nian Longmen ji xing / Chaersi Lan Fulier zhu ; Huo Dawei Ying wen bian ji zheng li ; Wang Yiyou Zhong wen bian ji zheng li ; Li Wen, Wang Yiyou yi.

Charles Lang Freer, 1854-1919, author.

Shanghai Shi : Shanghai shu hua chu ban she, 2014. 上海市 : 上海書畫出版社, 2014

Check library holdings

2
&#31150;&#23494;&#33251;&#33274;&#28771;&#36039;&#26009;&#36984;&#38598; / &#32232;&#33879;&#36084;&#22823;&#34907;, &#26519;&#27427;&#23452; = From province to republic to colony : the James Wheeler Davidson collection on the origins and early development of Japanese rule in Taiwan, 1895-1905 / authors, David Curtis Wright and LIN Hsin-yi<br>Limichen Taiwan zi liao xuan ji / bian zhu Lai Dawei, Lin Xinyi = From province to republic to colony : the James Wheeler Davidson collection on the origins and early development of Japanese rule in Taiwan, 1895-1905 / authors, David Curtis Wright and LIN Hsin-yi.
Material Type:
Book
Add to My workspace
3
&#20174;&#20122;&#37324;&#22763;&#22810;&#24503;&#21040;&#22887;&#21476;&#26031;&#19969; / &#22823;&#21355;&#12539;&#31119;&#33802;&#20027;&#32534; ; &#20911;&#20426;&#31561;&#35793; ; &#20911;&#20426;&#23457;&#26657;<br>Cong Yalishiduode dao Aogusiding / Dawei Fulai zhu bian ; Feng Jun deng yi ; Feng Jun shen jiao.
Material Type:
Book
Add to My workspace

从亚里士多德到奧古斯丁 / 大卫・福萊主编 ; 冯俊等译 ; 冯俊审校
Cong Yalishiduode dao Aogusiding / Dawei Fulai zhu bian ; Feng Jun deng yi ; Feng Jun shen jiao.

北京 : 中国人民大学出版社, 2004 Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2004.

Check library holdings

3 results  for Everything in this catalogue

Searching Remote Databases, Please Wait