skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 13  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page
Refined by: language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#22799;&#21830;&#35199;&#21608;&#27861;&#21046;&#21490; / &#32993;&#30041;&#20803;, &#39342;&#21331;&#24935;&#33879;<br>Xia shang Xi Zhou fa zhi shi / Hu Liuyuan, Feng Zhuohui zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

夏商西周法制史 / 胡留元, 馮卓慧著
Xia shang Xi Zhou fa zhi shi / Hu Liuyuan, Feng Zhuohui zhu.

胡留元 Liuyuan Hu

Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006. 北京 : 商務印書館, 2006

Check library holdings

2 related resources
2
&#25010;&#25919;&#39636;&#21046;&#26032;&#36208;&#21521; / &#26126;&#23616;&#27491;, &#39640;&#26391;&#20027;&#32232;<br>Xian zheng ti zhi xin zou xiang / Ming Juzheng, Gao Lang zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

憲政體制新走向 / 明局正, 高朗主編
Xian zheng ti zhi xin zou xiang / Ming Juzheng, Gao Lang zhu bian.

Taipei : Xin Taiwan ren wen jiao ji jin hui, Minguo 90 [2001]. 臺北 : 新台灣人文教基金會, 民國90[2001]

Check library holdings

3
&#26377;&#27861;&#19982;&#26080;&#27861; : &#28165;&#20195;&#30340;&#24030;&#21439;&#21046;&#24230;&#21450;&#20854;&#36816;&#20316; / &#39759;&#20809;&#22855;&#33879;<br>You fa yu wu fa : Qing dai de zhou xian zhi du ji qi yun zuo / Wei Guangqi zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

有法与无法 : 清代的州县制度及其运作 / 魏光奇著
You fa yu wu fa : Qing dai de zhou xian zhi du ji qi yun zuo / Wei Guangqi zhu.

魏光奇, 1950- Guangqi Wei, 1950-

北京 : 商務印書館, 2010 Beijing : Shang wu yin shu guan, 2010.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

由張家山漢簡《二年律令》論漢初的繼承制度 / 劉欣寧
You Zhangjiashan Han jian "Er nian lü ling" lun Han chu de ji cheng zhi du / Liu Xinning.

劉欣寧, author Xinning Liu, author.

Taibei : Guo li Taiwan da xue chu ban wei yuan hui, 2007. 臺北 : 國立臺灣大學出版委員會, 2007

Check library holdings

5
&#27665;&#22283;&#21271;&#20140;&#25919;&#24220;&#21046;&#25010;&#21490;&#26009; / &#26446;&#36020;&#36899;&#20027;&#32232;<br>Min guo Beijing zheng fu zhi xian shi liao / Li Guilian zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

民國北京政府制憲史料 / 李貴連主編
Min guo Beijing zheng fu zhi xian shi liao / Li Guilian zhu bian.

李貴連 Guilian Li

Beijing : Xian zhuang shu ju, 2007. 北京 : 線裝書局, 2007

Check library holdings

6
&#37325;&#20462;&#21488;&#28771;&#30465;&#36890;&#24535;. &#21367;7, &#25919;&#27835;&#24535;. &#35696;&#26371;&#31687;&#65380;&#36984;&#33289;&#32631;&#20813;&#31687; / &#26519;&#26481;&#26124;, &#24278;&#36001;&#32880;&#32232;&#32386;<br>Chong xiu Taiwan Sheng tong zhi. Juan 7, Zheng zhi zhi. Yi hui pian, xuan ju ba mian pian / Lin Dongchang, Liao Caicong bian zuan.
Material Type:
Book
Add to My workspace

重修台灣省通志. 卷7, 政治志. 議會篇、選舉罷免篇 / 林東昌, 廖財聰編纂
Chong xiu Taiwan Sheng tong zhi. Juan 7, Zheng zhi zhi. Yi hui pian, xuan ju ba mian pian / Lin Dongchang, Liao Caicong bian zuan.

林東昌 Dongchang Lin

Nantou : Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 81 nian [1992]. 南投 : 台灣省文獻委員會, 民國81年[1992]

Check library holdings

7
&#25106;&#22196;&#26178;&#26399;&#33274;&#21271;&#22320;&#21312;&#25919;&#27835;&#26696;&#20214;&#21475;&#36848;&#27511;&#21490;. &#31532;1&#36655;&#8764;&#31532;3&#36655; / &#21570;&#33459;&#19978;... [et al.]&#35370;&#21839; ; &#19992;&#24935;&#21531;... [et al.]&#32000;&#37636;<br>Jie yan shi qi Taibei di qu zheng zhi an jian kou shu li shi. Di 1 ji-di 3 ji / L&#252; Fangshang ... [et al.] fang wen ; Qiu Huijun ... [et al.] ji lu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

戒嚴時期臺北地區政治案件口述歷史. 第1輯∼第3輯 / 呂芳上... [et al.]訪問 ; 丘慧君... [et al.]紀錄
Jie yan shi qi Taibei di qu zheng zhi an jian kou shu li shi. Di 1 ji-di 3 ji / Lü Fangshang ... [et al.] fang wen ; Qiu Huijun ... [et al.] ji lu.

呂芳上 Fangshang Lü

Taipei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 88 nian [1999]. 臺北 : 中央研究院近代史研究所, 民國88年[1999]

Check library holdings

2 related resources
8
Material Type:
Journal
Add to My workspace

Lifayuan gongbao.

China (Republic : 1949- ). Li fa yuan.

Taibei : Lifayuan mishuchu 1948

Check library holdings

9
Material Type:
Book
Add to My workspace

歡迎來到美國 : 新移民指南
Huan ying lai dao Meiguo : xin yi min zhi nan.

Washington, DC : U.S. Citizenship and Immigration Services : Department of Education, 2015.

Online access

22 related resources
10
&#29579;&#24800;&#24022;&#25991;&#38598; / &#29579;&#24800;&#24022;&#33879;<br>Wang Huiyan wen ji / Wang Huiyan.
Material Type:
Book
Add to My workspace

王惠巖文集 / 王惠巖著
Wang Huiyan wen ji / Wang Huiyan.

王惠巖 Huiyan Wang, 1928-

Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu, 2007. 北京 : 中國大百科出版社, 2007

Check library holdings

Results 1 - 10 of 13  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page

Refine Search Results

Material type 

 1. Books  (12)
 2. Journals  (1)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1992  (2)
 2. 1992To2000  (2)
 3. 2001To2006  (2)
 4. 2007To2015  (6)
 5. After 2015  (1)
 6. Refine further open sub menu

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

 1. Lü, Fangshang.
 2. Feng, Zhuohui.
 3. Liao, Caicong.
 4. Bilancia, Philip R.
 5. Wang, Huiyan, 1928-

Searching Remote Databases, Please Wait