skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 25  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 next page
Refined by: genre: Sources remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace
2
"&#1052;&#1099; &#1078;&#1080;&#1083;&#1080; &#1086;&#1073;&#1099;&#1095;&#1085;&#1086;&#1081; &#1078;&#1080;&#1079;&#1085;&#1100;&#1102;?" : &#1089;&#1077;&#1084;&#1100;&#1103; &#1074; &#1041;&#1077;&#1088;&#1083;&#1080;&#1085;&#1077; &#1074; 30-40-&#1077; &#1075;&#1075;. XX &#1074;. / &#1058;. &#1070;. &#1058;&#1080;&#1084;&#1086;&#1092;&#1077;&#1077;&#1074;&#1072;<br>"My zhili obychnoi&#774; zhizn&#697;i&#65056;u&#65057;?" : sem&#697;i&#65056;a&#65057; v Berline v 30-40-e gg. XX v. / T. I&#65056;U&#65057;. Timofeeva.
Material Type:
Book
Add to My workspace

"Мы жили обычной жизнью?" : семья в Берлине в 30-40-е гг. XX в. / Т. Ю. Тимофеева
"My zhili obychnoĭ zhiznʹi︠u︡?" : semʹi︠a︡ v Berline v 30-40-e gg. XX v. / T. I︠U︡. Timofeeva.

Тимофеева, Т. Ю. (Татьяна Юрьевна) T. I︠U︡ Timofeeva, (Tatʹi︠a︡na I︠U︡rʹevna)

Москва : РОССПЭН, 2011 Moskva : ROSSPĖN, 2011.

Check library holdings

3
&#1047;&#1072;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1077; &#1085;&#1072; &#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1081;&#1082;&#1072;&#1093; &#1082;&#1086;&#1084;&#1084;&#1091;&#1085;&#1080;&#1079;&#1084;&#1072; : &#1043;&#1059;&#1051;&#1040;&#1043; &#1080; &#1086;&#1073;&#1098;&#1077;&#1082;&#1090;&#1099; &#1101;&#1085;&#1077;&#1088;&#1075;&#1077;&#1090;&#1080;&#1082;&#1080; &#1074; &#1057;&#1057;&#1057;&#1056; : &#1089;&#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1076;&#1086;&#1082;&#1091;&#1084;&#1077;&#1085;&#1090;&#1086;&#1074; &#1080; &#1092;&#1086;&#1090;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1092;&#1080;&#1081; / [&#1088;&#1077;&#1076;&#1072;&#1082;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1085;&#1072;&#1103; &#1082;&#1086;&#1083;&#1083;&#1077;&#1075;&#1080;&#1103;, &#1054;.&#1042;. &#1061;&#1083;&#1077;&#1074;&#1085;&#1102;&#1082; (&#1086;&#1090;&#1074;&#1077;&#1090;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1099;&#1081; &#1088;&#1077;&#1076;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1088;), &#1042;.&#1040;. &#1050;&#1086;&#1079;&#1083;&#1086;&#1074;, &#1057;.&#1042;. &#1052;&#1080;&#1088;&#1086;&#1085;&#1077;&#1085;&#1082;&#1086;]<br>Zakli&#65056;u&#65057;chennye na stroi&#774;kakh kommunizma : GULAG i ob&#698;ekty e&#775;nergetiki v SSSR : sobranie dokumentov i fotografii&#774; / [redakt&#65056;s&#65057;ionnai&#65056;a&#65057; kollegii&#65056;a&#65057;, O.V. Khlevni&#65056;u&#65057;k (otvetstvennyi&#774; redaktor), V.A. Kozlov, S.V. Mironenko].
Material Type:
Book
Add to My workspace
4
&#1044;&#1085;&#1077;&#1074;&#1085;&#1080;&#1082; &#1075;&#1077;&#1085;&#1077;&#1088;&#1072;&#1083;-&#1092;&#1077;&#1083;&#1100;&#1076;&#1084;&#1072;&#1088;&#1096;&#1072;&#1083;&#1072; &#1075;&#1088;&#1072;&#1092;&#1072; &#1044;&#1084;&#1080;&#1090;&#1088;&#1080;&#1103; &#1040;&#1083;&#1077;&#1082;&#1089;&#1077;&#1077;&#1074;&#1080;&#1095;&#1072; &#1052;&#1080;&#1083;&#1102;&#1090;&#1080;&#1085;&#1072; : 1879-1881 / [&#1044;.&#1040;. &#1052;&#1080;&#1083;&#1102;&#1090;&#1080;&#1085;] ; &#1087;&#1086;&#1076; &#1088;&#1077;&#1076;&#1072;&#1082;&#1094;&#1080;&#1077;&#1081; &#1051;.&#1043;. &#1047;&#1072;&#1093;&#1072;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1081;<br>Dnevnik general-fel&#697;dmarshala grafa Dmitrii&#65056;a&#65057; Alekseevicha Mili&#65056;u&#65057;tina : 1879-1881 / [D.A. Mili&#65056;u&#65057;tin] ; pod redakt&#65056;s&#65057;iei&#774; L.G. Zakharovoi&#774;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина : 1879-1881 / [Д.А. Милютин] ; под редакцией Л.Г. Захаровой
Dnevnik general-felʹdmarshala grafa Dmitrii︠a︡ Alekseevicha Mili︠u︡tina : 1879-1881 / [D.A. Mili︠u︡tin] ; pod redakt︠s︡ieĭ L.G. Zakharovoĭ.

Милютин, Дмитрий Алексеевич, граф, 1816-1912 Dmitriĭ Alekseevich Mili︠u︡tin, graf, 1816-1912.

Москва : РОССПЭН, 2010 Moskva : ROSSPĖN, 2010.

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина : 1882-1890 / [Д.А. Милютин] ; под редакцией Л.Г. Захаровой]
Dnevnik general-felʹdmarshala grafa Dmitrii︠a︡ Alekseevicha Mili︠u︡tina : 1882-1890 / [D.A. Mili︠u︡tin] ; pod redakt︠s︡ieĭ L.G. Zakharovoĭ].

Милютин, Дмитрий Алексеевич, граф, 1816-1912 Dmitriĭ Alekseevich Mili︠u︡tin, graf, 1816-1912

Москва : РОССПЭН, 2010 Moskva : ROSSPĖN, 2010.

Check library holdings

6
&#1043;&#1091;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074; &#1064;&#1087;&#1077;&#1090; : &#1060;&#1080;&#1083;&#1086;&#1089;&#1086;&#1092; &#1074; &#1082;&#1091;&#1083;&#1100;&#1090;&#1091;&#1088;&#1077; : &#1044;&#1086;&#1082;&#1091;&#1084;&#1077;&#1085;&#1090;&#1099; &#1080; &#1087;&#1080;&#1089;&#1100;&#1084;&#1072; / &#1086;&#1090;&#1074;&#1077;&#1090;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1080;&#774; &#1088;&#1077;&#1076;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1088;-&#1089;&#1086;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100; &#1058;.&#1043;. &#1065;&#1077;&#1076;&#1088;&#1080;&#1085;&#1072;<br>Gustav Shpet : Filosof v kul&#697;ture : Dokumenty i pis&#697;ma / otvetstvennyi&#774; redaktor-sostavitel&#697; T.G. Shchedrina.
Material Type:
Book
Add to My workspace
7
Partii&#65056;a&#65057; "Soi&#65056;u&#65057;z 17 okti&#65056;a&#65057;bri&#65056;a&#65057;" : protokoly s&#698;ezdov i zasedanii&#774; T&#65056;S&#65057;K, 1905-1915: v 2 tomakh / [sostavitel&#697;, avtor predislovii&#65056;a&#65057;, vvedenii&#65056;a&#65057; i kommentariev D.B. Pavlov ; red. sovet V.V. Shelokhaev (rukovoditel&#697; proekta) ... i dr.].
Material Type:
Book
Add to My workspace
8
&#278;nt&#65056;s&#65057;iklopedii&#65056;a&#65057; izgnanii&#774; : deportat&#65056;s&#65057;ii&#65056;a&#65057;, prinuditel&#697;noe vyselenie i &#279;tnicheskai&#65056;a&#65057; chistka v Evrope v XX veke / redakt&#65056;s&#65057;ionnai&#65056;a&#65057; kollegii&#65056;a&#65057; Detlef Brandes, Kholm Zundkhaussen, Shtefan Trebst, pri uchastii Kristiny Kai&#774;zerovoi&#774;, Kshishtofa Rukhnevicha, otvetsvennyi&#774; redaktor Dmitrii&#774; Meshkov.
Material Type:
Book
Add to My workspace
9
&#1044;&#1085;&#1077;&#1074;&#1085;&#1080;&#1082; &#1075;&#1077;&#1085;&#1077;&#1088;&#1072;&#1083;-&#1092;&#1077;&#1083;&#1100;&#1076;&#1084;&#1072;&#1088;&#1096;&#1072;&#1083;&#1072; &#1075;&#1088;&#1072;&#1092;&#1072; &#1044;&#1084;&#1080;&#1090;&#1088;&#1080;&#1103; &#1040;&#1083;&#1077;&#1082;&#1089;&#1077;&#1077;&#1074;&#1080;&#1095;&#1072; &#1052;&#1080;&#1083;&#1102;&#1090;&#1080;&#1085;&#1072; : 1876-1878 / [&#1044;.&#1040;. &#1052;&#1080;&#1083;&#1102;&#1090;&#1080;&#1085;] ; &#1087;&#1086;&#1076; &#1088;&#1077;&#1076;&#1072;&#1082;&#1094;&#1080;&#1077;&#1081; &#1051;.&#1043;. &#1047;&#1072;&#1093;&#1072;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1081;<br>Dnevnik general-fel&#697;dmarshala grafa Dmitrii&#65056;a&#65057; Alekseevicha Mili&#65056;u&#65057;tina : 1876-1878 / [D.A. Mili&#65056;u&#65057;tin] ; pod redakt&#65056;s&#65057;iei&#774; L.G. Zakharovoi&#774;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина : 1876-1878 / [Д.А. Милютин] ; под редакцией Л.Г. Захаровой
Dnevnik general-felʹdmarshala grafa Dmitrii︠a︡ Alekseevicha Mili︠u︡tina : 1876-1878 / [D.A. Mili︠u︡tin] ; pod redakt︠s︡ieĭ L.G. Zakharovoĭ.

Милютин, Дмитрий Алексеевич, граф, 1816-1912 Dmitriĭ Alekseevich Mili︠u︡tin, graf, 1816-1912.

Москва : РОССПЭН, 2010 Moskva : ROSSPĖN, 2009.

Check library holdings

10
&#1060;&#1088;&#1086;&#1085;&#1090;&#1086;&#1074;&#1086;&#1081; &#1076;&#1085;&#1077;&#1074;&#1085;&#1080;&#1082; (1941-1945) / &#1043;.&#1042;. &#1057;&#1083;&#1072;&#1074;&#1075;&#1086;&#1088;&#1086;&#1076;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;<br>Frontovoi&#774; dnevnik (1941-1945) / G.V. Slavgorodskii&#774;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Фронтовой дневник (1941-1945) / Г.В. Славгородский
Frontovoĭ dnevnik (1941-1945) / G.V. Slavgorodskiĭ.

G. V. Slavgorodskiĭ, author.

Moskva : ROSSPĖN, 2017. Москва : РОССПЭН, 2017

Check library holdings

Results 1 - 10 of 25  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 next page

Refine Search Results

Creation date 

From To
  1. Before2002  (5)
  2. 2002To2008  (3)
  3. 2009To2010  (4)
  4. 2011To2013  (4)
  5. After 2013  (9)
  6. Refine further open sub menu

Publisher 

  1. Rosspėn  (23)
  2. ROSSPĖN  (3)
  3. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait