skip to main content
Show Results with:

3 results  for Everything in this catalogue

Refined by: language: Mongolian remove genre: Dictionaries remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

U̇retu̇ urġumal-un jiruġtu toli / Ȯbȯr Mongġol-un Baġsi-yin Degedu̇ Surġaġuli, Ȯbȯr Mongġol-un Surġan Ku̇mu̇jil-u̇n Keblel-u̇n Qoriy-a kemtu̇ren naiiraġulba.

[Kȯkeqota] : Ȯbȯr Mongġol-un Surġan Ku̇mu̇jil-u̇n Keblel-u̇n Qoriy-a, [1976], [1977 printing]

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

蒙文和托忒蒙文对 照 : 蒙语辞典 / 新疆人民出版社
Meng wen he tuo tui meng wen dui zhao : Meng yü ci dian / Xinjiang ren min chu ban she.

新疆人民出版社 Xinjiang ren min chu ban she.

[U̇ru̇mqi] : Xinjiang ren min chi ban she, 1979. [維吾爾語] : 新疆人民出版社, 1979

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠥᠪ ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ / ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ
Mongġol kelen-u̇ jȯb daġudalġ-a jȯb bicilge-yin toli / Bu̇rintegu̇s.

ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ, author Bu̇rintegu̇s (Lexicographer) author.

Jining : Ȯbu̇r Mongġol-un Arad-un Keblel-u̇n Qoriy-a, 1977. ᠵᠢᠨᠢᠩ : ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ, 1977

Check library holdings

3 results  for Everything in this catalogue

Searching Remote Databases, Please Wait