skip to main content
Show Results with:

7 results  for Everything in this catalogue

Refined by: creation date: 2002To2007 remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#31119;&#24314;&#30465;&#38634;&#23792;&#26360;&#30059;&#30740;&#31350;&#26371;&#20316;&#21697;&#38598; / &#24291;&#38678;&#20027;&#32232;<br>Funjian Sheng xue feng shu hua yan jiu hui zuo pin ji / Guang Lin zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

福建省雪峰書畫研究會作品集 / 廣霖主編
Funjian Sheng xue feng shu hua yan jiu hui zuo pin ji / Guang Lin zhu bian.

廣霖 Lin Guang

Fuzhou : Fujian mei shu chu ban she, 2004. 福州 : 福建美術出版社, 2004

Check library holdings

2
&#28023;&#22806;&#20013;&#22269;&#23398;&#35780;&#35770; = China studies review international. 2/ &#20027;&#32534;&#26417;&#25919;&#24800;, &#21103;&#20027;&#32534;&#29579;&#19996;, &#23004;&#36827;<br>Hai wai Zhongguo xue ping lun. 2 China studies review international / zhu bian Zhu Zhenghui, fu zhu bian Wang Dong, Jiang Jin.
Material Type:
Book
Add to My workspace

海外中国学评论 = China studies review international. 2/ 主编朱政惠, 副主编王东, 姜进
Hai wai Zhongguo xue ping lun. 2 China studies review international / zhu bian Zhu Zhenghui, fu zhu bian Wang Dong, Jiang Jin.

上海 : 上海古籍出版社, 2007 Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2007.

Check library holdings

3
&#28023;&#22806;&#20013;&#22269;&#23398;&#35780;&#35770; = China studies review international. 1/ &#20027;&#32534;&#26417;&#25919;&#24800;, &#21103;&#20027;&#32534;&#29579;&#19996;, &#23004;&#36827;<br>Hai wai Zhongguo xue ping lun. 1 China studies review international / zhu bian Zhu Zhenghui, fu zhu bian Wang Dong, Jiang Jin.
Material Type:
Book
Add to My workspace

海外中国学评论 = China studies review international. 1/ 主编朱政惠, 副主编王东, 姜进
Hai wai Zhongguo xue ping lun. 1 China studies review international / zhu bian Zhu Zhenghui, fu zhu bian Wang Dong, Jiang Jin.

上海 : 上海古籍出版社, 2006 Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2006.

Check library holdings

4
&#31206;&#35199;&#22402;&#38517;&#21312; / &#31150;&#32291;&#31206;&#35199;&#22402;&#25991;&#21270;&#30740;&#31350;&#26371;, &#31150;&#32291;&#21338;&#29289;&#39208;&#32232; ; &#31069;&#20013;&#29113;&#20027;&#32232; ; &#24373;&#22862;&#26480;, &#29579;&#21083;&#21103;&#20027;&#32232;<br>Qin xi chui ling qu / Li Xian Qin xi chui wen hua yan jiu hui, Li Xian bo wu guan bian ; Zhu Zhongxi zhu bian ; Zhang Kuijie, Wang Gang fu zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

秦西垂陵區 / 禮縣秦西垂文化研究會, 禮縣博物館編 ; 祝中熹主編 ; 張奎杰, 王剛副主編
Qin xi chui ling qu / Li Xian Qin xi chui wen hua yan jiu hui, Li Xian bo wu guan bian ; Zhu Zhongxi zhu bian ; Zhang Kuijie, Wang Gang fu zhu bian.

禮縣秦西垂文化研究會 Li Xian Qin xi chui wen hua yan jiu hui.

Beijing : Wen wu chu ban she, 2004. 北京 : 文物出版社, 2004

Check library holdings

5
&#27931;&#38525;&#32771;&#21476;&#38598;&#25104;. &#35036;&#32232; / &#27931;&#38525;&#24107;&#31684;&#23416;&#38498;&#27827;&#27931;&#25991;&#21270;&#22283;&#38555;&#30740;&#31350;&#20013;&#24515;&#32232; ; &#26954;&#20316;&#40845;, &#27611;&#38525;&#20809;&#20027;&#32232;<br>Luoyang kao gu ji cheng. Bu bian / Luoyang shi fan xue yuan Heluo wen hua guo ji yan jiu zhong xin bian ; Yang Zuolong, Mao Yangguang zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

洛陽考古集成. 補編 / 洛陽師範學院河洛文化國際研究中心編 ; 楊作龍, 毛陽光主編
Luoyang kao gu ji cheng. Bu bian / Luoyang shi fan xue yuan Heluo wen hua guo ji yan jiu zhong xin bian ; Yang Zuolong, Mao Yangguang zhu bian.

洛陽師範學院. 河洛文化國際研究中心 Luoyang shi fan xue yuan. Heluo wen hua guo ji yan jiu zhong xin.

Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2007. 北京 : 北京圖書館出版社, 2007

Check library holdings

6
&#19978;&#21338;&#39208;&#34255;&#25136;&#22283;&#26970;&#31481;&#26360;&#30740;&#31350; / &#19978;&#28023;&#22823;&#23416;&#21476;&#20195;&#25991;&#26126;&#30740;&#31350;&#20013;&#24515;, &#28165;&#33775;&#22823;&#23416;&#24605;&#24819;&#25991;&#21270;&#30740;&#31350;&#25152;&#32232; ; &#26417;&#28149;&#28165;, &#24278;&#21517;&#26149;&#22519;&#34892;&#20027;&#32232;<br>Shang bo guan cang Zhan guo Zhu zhu shu yan jiu / Shanghai da xue gu dai wen ming yan jiu zhong xin, Qinghua da xue si xiang wen hua yan jiu suo bian ; Zhu Yuanqing, Liao Mingchun shi xing zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

上博館藏戰國楚竹書研究 / 上海大學古代文明研究中心, 清華大學思想文化研究所編 ; 朱淵清, 廖名春執行主編
Shang bo guan cang Zhan guo Zhu zhu shu yan jiu / Shanghai da xue gu dai wen ming yan jiu zhong xin, Qinghua da xue si xiang wen hua yan jiu suo bian ; Zhu Yuanqing, Liao Mingchun shi xing zhu bian.

上海大學. 古代文明研究中心 Shanghai da xue. Gu dai wen ming yan jiu zhong xin

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2002. 上海 : 上海書店出版社, 2002

Check library holdings

7
&#32681;&#27665;&#20449;&#20208;&#33287;&#23458;&#23478;&#31038;&#26371; / &#38972;&#28580;&#28085;, &#20613;&#23539;&#29577;&#20027;&#32232; ; &#22283;&#31435;&#20013;&#22830;&#22823;&#23416;&#23458;&#23478;&#30740;&#31350;&#20013;&#24515;<br>Yi min xin yang yu Kejia she hui / Lai Zehan, Fu Baoyu zhu bian ; Guo li zhong yang da xue Kejia yan jiu zhong xin.
Material Type:
Book
Add to My workspace

義民信仰與客家社會 / 頼澤涵, 傅寳玉主編 ; 國立中央大學客家研究中心
Yi min xin yang yu Kejia she hui / Lai Zehan, Fu Baoyu zhu bian ; Guo li zhong yang da xue Kejia yan jiu zhong xin.

臺北市 : 南天書局, 2006 Taibei : Nan tian shu ju, 2006.

Check library holdings

7 results  for Everything in this catalogue

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

  1. Request to Reading Room  (4)
  2. Purchase a copy  (3)
  3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To

Searching Remote Databases, Please Wait