skip to main content
Show Results with:

2 results  for Everything in this catalogue

Refined by: Related resources: remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Գրքուկս կոչեցեալ Ճրագ ճշմարտութեան / շարադրեալ ի Յակօբոս Պատրիարքէ երբեմն ս[ր]բ[ո]յ Ե[րուսաղ]էմի, և նարդենիս Կոստանդնուպօլսոյ
Grkʿuks kochʿetsʿeal Chrag chshmartutʿean / sharadreal i Hakōbos Patriarkʿē erbemn s[r]b[o]y E[rusagh]ēmi, ew nardenis Kostandnupōlsoy.

Յակօբ, Պատրիարք Կոստանդնուպօլսոյ 1702-1764 Hakōb, Armenian Patriarch of Constantinople, 1702-1764

Կոստանդնուպօլիս : Տպ. որդի հանգուցեալ Աստուածատուրի Յօհաննէս, 1756 Kostandnupōlis : Tp. ordi hangutsʿeal Astuatsaturi Hōhannēs, 1756.

Online access

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Գրքուկս կոչեցեալ Ճրագ ճշմարտութեան / շարադրեալ ի Յակօբոս Պատրիարքէ երբեմն ս[ր]բ[ո]յ Ե[րուսաղ]էմի, և նարդենիս Կոստանդնուպօլսոյ
Grkʿuks kochʿetsʿeal Chrag chshmartutʿean / sharadreal i Hakōbos Patriarkʿē erbemn s[r]b[o]y E[rusagh]ēmi, ew nardenis Kostandnupōlsoy.

Յակօբ, Պատրիարք Կոստանդնուպօլսոյ 1702-1764 Hakōb, Armenian Patriarch of Constantinople, 1702-1764

Կոստանդնուպօլիս : Տպ. որդի հանգուցեալ Աստուածատուրի Յօհաննէս, 1756 Kostandnupōlis : Tp. ordi hangutsʿeal Astuatsaturi Hōhannēs , 1756.

Check library holdings

2 results  for Everything in this catalogue

Searching Remote Databases, Please Wait