skip to main content
Show Results with:

Գրքուկս կոչեցեալ Ճրագ ճշմարտութեան / շարադրեալ ի Յակօբոս Պատրիարքէ երբեմն ս[ր]բ[ո]յ Ե[րուսաղ]էմի, և նարդենիս Կոստանդնուպօլսոյ
Grkʿuks kochʿetsʿeal Chrag chshmartutʿean / sharadreal i Hakōbos Patriarkʿē erbemn s[r]b[o]y E[rusagh]ēmi, ew nardenis Kostandnupōlsoy.

Յակօբ, Պատրիարք Կոստանդնուպօլսոյ 1702-1764 Hakōb, Armenian Patriarch of Constantinople, 1702-1764

Կոստանդնուպօլիս : Տպ. որդի հանգուցեալ Աստուածատուրի Յօհաննէս, 1756 Kostandnupōlis : Tp. ordi hangutsʿeal Astuatsaturi Hōhannēs, 1756.

Online access

Notes here allow you and other users to comment and make notes on items, viewable by the whole community.
NB: Please use the Report Catalogue Error form to advise us of catalogue inaccuracies.

Log in to add a note

Tags allow you and others to define and search on related groups of items.

Log in to add / remove tags

Searching Remote Databases, Please Wait