skip to main content
Show Results with: Show Results with:

Uruguayare i Göteborg: Utbildning och yrkesverksamhet

Full text available

  • Title:
    Uruguayare i Göteborg: Utbildning och yrkesverksamhet
  • Author: Binde, Per
  • Subjects: Pedagogik ; Pedagogy ; Socialantropologi ; Social Anthropology ; Internationell Migration Och Etniska Relationer (Imer) ; International Migration And Ethnic Relations ; Uruguay ; Migration ; Utbildning ; Yrkesliv
  • Language: Swedish
  • Description: Studiens syfte var att belysa frågeställningar gällande vuxna uruguayska flyktingars utbildning och yrkesverksamhet i Göteborg. Därtill avsåg studien att i viss mån ge en allmän beskrivning av den uruguayska flyktinggruppen. Intervjuer gjordes med 30 uruguayare och 3 kommunala tjänstemän med professionell anknytning till flyktinggruppen. Uruguayarna i Göteborg är en socialt och i flera andra avseenden heterogen grupp. Hos dem har det funnits vitt skilda förutsättningar och önskningar gällande utbildning och yrkesverksamhet i Sverige. Detta förhållande har stått i kontrast till en utbredd inställning hos svenska myndigheter att behandla ”flyktingar” som en tämligen homogen grupp för vilka korta yrkesinriktade utbildningar generellt är det lämpligaste. Det synes dock som om åtskilliga uruguayare har kunnat förverkliga sina önskningar och bilden av uruguayares utbildning och yrkesverksamhet i Göteborg karakteriseras därför av variation och mångfald. I denna variation finns det dock tydliga mönster. Bakom dessa ligger ett antal faktorer, främst personernas sociala tillhörighet, deras tidsperspektiv på vistelsen i Sverige, informationsgrund och omständigheter kring deras val av utbildning, uruguaysk utbildnings- och arbetslivserfarenhets meritvärde i Sverige, personernas svenskkunskaper, deras ålder och i viss mån också deras kön. Studien utfördes vid Socialantropologiska institutionen, Göteborgs universitet, på uppdrag av Göteborgs invandrarnämnd.
  • Creation Date: 1986

Searching Remote Databases, Please Wait