skip to main content
Show Results with:

Sykepleiererfaringer fra militære fredsoperasjoner i det tidligere Jugoslavia : en beskrivende studie som kartlegger norske sykepleieres erfaringer fra tjenestegjøring i militære sykepleierstillinger i det tidligere Jugoslavia

Full text available

  • Title:
    Sykepleiererfaringer fra militære fredsoperasjoner i det tidligere Jugoslavia : en beskrivende studie som kartlegger norske sykepleieres erfaringer fra tjenestegjøring i militære sykepleierstillinger i det tidligere Jugoslavia
  • Author: Knudsen, Øistein
  • Subjects: Militærsykepleiepraksis ; Praksiserfaringer ; Belastninger ; Stress ; Mestring ; Posttraumaticstressdisordermilitarynursingpractice ; Practiceexperiences ; Stress ; Coping ; Posttraumaticstressdisorder
  • Language: Norwegian
  • Description: Degree: Studiens hensikt er å beskrive militær sykepleiepraksis i krigs- og konfliktområder, sykepleiernes bakgrunn for militær -tjenestegjøring i et krigsområde, deres opplevelse av belastninger i arbeidet og reaksjoner etter hjemkomst. Studiens teoretiske forankring ligger i Kims (1987) sykepleiedomener og Kennedy et al. (1996) sin begrepsmodell for militær sykepleiepraksis. Lazarus & Folkman (1984) sin modell danner grunnlag for analyse av sykepleiernes opplevelse av stress og belastninger i arbeidet. Studien er en deskriptiv survey, hvor den empiriske del er en spørreundersøkelse blant 114 norske sykepleiere som har tjenestegjort i militære sykepleiestillinger i det tidligere Jugoslavia. Med spørreskjemaet er det samlet inn både kvantitativt og kvalitativt datamateriale. Studien er delvis en replikasjon av Tjoflåts studie av sivile sykepleieres erfaringer fra arbeid for humanitære organisasjoner i krigsområder generelt. Resultatene viser at de militære sykepleierne var godt forberedt for arbeidet, noe som er i samsvar med Tjoflåts (1996) funn blant sivile sykepleiere med tilsvarende erfaringer. Kartlegging av sykepleiepraksis viser at arbeidsoppgavene har vært knyttet til sykepleie til eget militært personell og til krigsskadde andre militære og sivile pasienter. Det er påvist belastninger i sykepleiernes arbeidssituasjon, men få sykepleiere opplever en høy grad av belastninger. Sykepleierne benytter i all hovedsak sine nære kollegaer for å mestre stressbelastninger i arbeidet. Sykepleierne sier de i liten grad har fått faglig oppfølging i løpet av selve tjenestetiden i utlandet. Flertallet av sykepleierne ønsker å reise på nye oppdrag for Forsvaret. Sykepleiernes erfaringer etter hjemkomst viser at de selv mener de har tilegnet seg verdifull erfaring, som er av betydning i deres daglige arbeid i det sivile. Erfaringene benyttes i mindre grad av arbeidsgiver og kollegaer. Resultatene viser at en liten andel av sykepleierne (5%) har symptomer, som i noen grad er forenlig med delvise former for post-traumatisk stress disorder (PTSD). Andelen er i samsvar med tidligere forskningsfunn fra liknende militære operasjoner.
  • Creation Date: 1999

Searching Remote Databases, Please Wait