skip to main content
Show Results with:

Observa Prøvevalg 1991, september-undersøgelsen; Observa Political Index Polls 1991: September

Full text available

  • Title:
    Observa Prøvevalg 1991, september-undersøgelsen; Observa Political Index Polls 1991: September
  • Author: A/S, GfK Danmark
  • Subjects: Demokrati ; Folkeafstemning ; Forbud ; Fremskridtspartiet ; Hund ; Indvandrerforhold ; Jugoslavien ; Karaktergivning ; Kongehus ; Kroatien ; Partipræference ; Slovenien ; Spærreregel ; Statsministerpræference ; Vidne ; Democracy ; Referendum ; Ban ; The Progress Party ; Dog ; Circumstances In Regards To Immigrants ; Yugoslavia ; Marking (Grading) ; Royal Family ; Croatia ; Party Preferences ; Slovenia ; The Percentage Of The Votes Necessary For A Party To Be Represented In Parliament ; Preference Of Prime Minister ; Witness
  • Publication Details: Danish Data Archive
  • Language: Danish
  • Description: #Observas opinionsundersøgelser: #------------------------------- # #Observa (fra 1990 GfK Danmark) har fra 1967 gennemført undersøgelser af holdninger og livsvaner, dels gennem såkaldte prøvevalg (postale valgpanelsundersøgelser) dels gennem mere omfattende interviewbaserede indstillingsundersøgelser. Prøvevalgsundersøgelserne er foretaget jævnligt i hele perioden (ca. 10 gange hvert år), medens indstillingsundersøgelserne kun blev foretaget kvartalsvist i årene 1969 til 1972. Det lange tidsrum med jævnligt indsamlede, ensartede datamaterialer giver muligheder for forskellige tidsserieanalyser, især hvad angår partipræferencer. Andre emner er sædvanligvis mere flygtigt behandlede pga. de vilkår, hvorunder undersøgelserne er foretaget (de er tilrettelagt med offentliggørelse i dagspressen for øje, det dagsaktuelle har været betonet, og emnerne er begrænset til problemkredse, der lader sig beskrive med et mindre antal spørgsmål). Prøvevalgene gennemførtes indtil udgangen af 1971 for dagbladet Aktuelt og fra 1972 for Morgenavisen Jyllands-Posten. Indstillingsundersøgelserne blev udelukkende gennemført for Jyllands-Posten. # # #Observa Prøvevalg 1991: #---------------------- # #I 1991 gennemførte GfK Danmark i alt 10 prøvevalg. Alle spørgsmål... ; #Observa opinion polls: #---------------------- # #From 1967 and onwards Observa (from 1990 GfK Danmark) has carried out a number of opinion polls, i.e. surveys of attitudes and habits of life, partly through so-called political index polls (postal panel surveys) and partly through more extensive attitudinal surveys based on interviews. The political index polls have been carried out regularly in the period (approx. 10 times a year), whereas the attitudinal surveys have been carried out quarterly in the period 1969 to 1972. The current data collection of similar data material over a long period of time makes it possible to carry out various kinds of time series analyses, especially as regards party preference. #Other subjects are usually treated more superficially owing to the conditions under which the surveys are carried out (they are designed for publication in daily papers so the main emphasis has been put on topical issues, and only subjects which may be dealt with by means of a limited number of questions are included). #Until 1971...
  • Identifier: DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1987
  • Creation Date: 1997

Searching Remote Databases, Please Wait